ALPIN DISTRIBUTION SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 25011978
Data publicării în BPI: 27 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 5768/107/2013, Tribunalul Alba, Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă, Judecător sindic: Florica Schiopu.

2. Arhiva/registratura instanţei: Alba Iulia, Bd. Iuliu Maniu, nr.24, jud. Alba, Număr de telefon 0258 811574, Programul arhivei/registraturii instanţei: 9-14.

3.1.Debitor: Alpin Distribution SRL, Cod de identificare fiscală 25011978 cu sediul social în Alba Iulia, Str. Septimius Severus, nr. 16, bl.1, ap.15, Jud. Alba, Număr de ordine în registrul comerţului J1/50/2009.

3.2. Administrator special: nu este desemnat.

4. Creditori:Listă anexă.

5. Administrator judiciar: Expert Insolvenţă SPRL, cod de identificare fiscală RO21287718, cu sediul social în Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, et.1, Judeţ Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO 0202, tel. 0354 405232, fax. 0254 713311, e-mail office@expertinsolventa.ro, nume si prenume reprezentant administrator judiciar, societate profesională de insolvenţă: Emil Gros.

6. Subscrisa Expert Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Alpin Distribution SRL, conform sentinţei civile nr.721/2014 din data de 23.09.2014, pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 5768/107/2013, în temeiul art. 61 alin. (1) si art. 62, alin.(1) si următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, notifică

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului: Alpin Distribution SRL prin sentința civilă nr. 721/2014 din data de 23.09.2014, pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr.5768/107/2013

7.1. Debitorul Alpin Distribution SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului Alpin Distribution SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.11.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12.12.2014.

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor împotriva tabelului preliminar al creanţelor este de 5 zile de la data publicării acestuia in Buletinul procedurilor de insolvență (data postei).Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 12 ianuarie 2015.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc în data de 18.12.2014, orele 12,00, la sediul administratorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, et.1, Jud. Hunedoara, cu următoarea ordine de zi: prezentarea raportului de activitate a administratorului judiciar, prezentarea concluziilor raportului prevăzut de art.54 din Legea nr.85/2006, prezentarea concluziilor raportului prevăzut de art.59, alin.1 din Legea nr.85/2006, aprobarea măsurilor întreprinse de administratorul judiciar şi a rapoartelor prezentate, confirmarea administratorului judiciar Expert Insolvenţă SPRL si aprobarea onorariului administratorului judiciar în cuantum de 1.500 lei/lunar, exclusiv TVA şi 5% din sumele rezultate din recuperarea creanțelor şi din valorificarea bunurilor din patrimonial debitoarei, stabilirea comitetului creditorilor şi alegerea preşedintelui acestuia.

9. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Alba pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare si măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata