ALTI MOTORS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17073317
Data emiterii: 05.05.2010
Data publicării în BPI: 21.05.2010

Date privind dosarul: nr. dosar 5929/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi contencios administrativ. Judecător – sindic Oborocianu Maria.
Arhiva/ registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău. Programul arhivei/ registraturii instanţei 0900- 1300.
Debitor: SC Alti Motors SRL, CIF R17073317, sediul social în Bacău, str. 9 Mai, nr.82, sc.B, et.3, ap.11, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/2357/2004.
Administrator special: nu are.
Creditori: Administraţia Finanţelor Publice Bacău,
SC Arena Mall SRL Bacău, SC Romstal Leasing Ifn SA Bucureşti,
SC Tehnic Md SRL Piatra Neamţ, SC Soma SRL Bacău,
SC Proton Auto Moldova SRL Bacău,
SC Tbi Leasing Ifn SA Bucureşti,
SC Augsburg International Impex SRL Bucureşti,
SC Terra Serv SRL Piatra Neamţ,
SC Mit Motors International Leasing Ifn SA,
SC Kia Auto SRL Bucureşti,
SC Gruppo Damidio SA Timişoara,
SC International Motorr Grup SRL Bucureşti,
SC Tiriac Leasing Ifn SA Bucureşti,
Primaria Bacău,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău,
Leumi Bank Bacău.
Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0745630037, 0235470844, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.
Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Alti Motors SRL Bacău, conform sentinţei civile nr.448/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 5929/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006, notifică: deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Alti Motors SRL Bacău, prin sentinţa civilă nr.448/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi contencios administrativ, în dosarul 5929/110/2009.
Debitorul SC Alti Motors SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006. Creditorii debitorului SC Alti Motors SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii, asupra averii debitorului este 31.05.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 14.06.2010. Termen pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar al creditorilor 18.06.2010. Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 28.06.2010. Adunarea creditorilor: prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 16.06.2010, ora 1500, la biroul lichidatorului judiciar din Huşi, Calea Basarabiei, nr.108B, jud. Vaslui, avậnd pe ordinea de zi următoarele: confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de instanţă; discutarea şi aprobarea raportului întocmit de lichidatorul judiciar; diverse.
Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Lg. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de timbru judiciar.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 Lg.).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata