ALTI SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 948248
Data emiterii: 7.05.2010
Data publicării în BPI: 18.05.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 1021/110/2009 Tribunalul Bacău Secţia Comercială, Judecător sindic: Ştefănescu Dana;
2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău; număr de telefon: 0234/525221, programul arhivei: luni-vineri 10,30-13,00;
3.1.Debitor: SC Alti SRL; CIF RO948248; sediul social: Com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău: număr de ordine în registrul comerţului J04/1302/1992;
4.Creditori: lista anexă.
5.Lichidator judiciar Lex Trust IPURL; CIF 24396167; sediul: str. 9 Mai, bl.62, sc. A, ap.2, Bacău, jud. Bacău; număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0347; tel/fax: 0334/409355; 0740/570725; e-mail: dudumanantonina@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Duduman Antonina.
6.Subscrisa Lex Trust IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Alti SRL, conform Sentinţei civile nr.500/23.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău Secţia Comercială în dosarul nr.1021/110/2009, în temeiul art.108 alin.1 şi art.109 alin.1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:
– debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare;
– a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei comerciale nr.500 din data de 23.04.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
7.1.Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei;
7.2.Creditorii debitorului SC Alti SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 28.05.2010; În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului; 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 25.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 13.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 23.07.2010.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal “ Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă, pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plaţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale ( art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata