ALUBEL EXPO SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 13196988
Data publicării în BPI: 04 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 6394/30/2014 Anul: 2014 Tribunal: Timis Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Casiana Todor

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa P-ţa Ţepes Vodă nr.2, Timisoara, jud. Timis. Număr de telefon: 0256448044 programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri orele 08.30-12.30

3.1. Debitor: SC Alubel Expo SRL, Cod de identificare fiscală: RO 17020940. sediul social: DN59, Km 8+550m stânga, loc. Chisoda, com. Giroc, jud. Timis, Număr de ordine în registrul comerţului J35/3700/2004

3.2. Administrator special: nu este cazul

4.Creditor:

5.Administrator judiciar: Insolv Group SPRL, Cod de identificare fiscală: RO21130850, sediul social str. Brândusei, Bl.6, sc. A, ap.14, Timisoara, jud. Timis, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO ii 0244 Tel/Fax, 0744474453, 0356.179.523. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Păsărin Eleonora

6.Subscrisa Insolv Group SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Alubel Expo SRL, conform icheierii nr.2428 din data de 17/10/2014 pronunţată de Tribunalul Timis, secţia a II-a Civilă, în dosarul 6394/30/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Alubel Expo SRL prin Încheierea nr.2428 in data de 17/10/2014 pronunţată de Tribunalul Timis, secţia a II-a Civilă, în dosarul 6394/30/2014.

7.1. Debitorul SC Alubel Expo SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului SC Alubel Expo SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 02/12/2014. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este:22/12/2014.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 7 zile de la publicarea tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este: 12/01/2015
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă este: 10 zile de la primirea prezentei notificări.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul Insolv Group SPRL, str. Brândusei, Bl.6, sc. A, ap.14, Timisoara, jud. Timis. Data 29/12/2014, ora 12.00 având ca ordine de zi:
– prezentarea situaţiei debitorului;
– desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor;
– confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar;
– alte menţiuni.

9. Comitetul creditorilor: nu este cazul

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timis pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

– În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

– Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

– Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata