ANDREART SRL – notificare privind deschiderea procedurii de intrare în faliment prin procedura simplificată

CUI: 17290766
Data emiterii: 31.03.2010
Data publicării în BPI: 13.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar6701/110/2009 Tribunal Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător – sindic Dănăilă Cornelia.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău; nr. de telefon: 0235/51.44.19. Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 10,30-13.
3.Debitor: SC Andreart SRL, cod de identificare fiscala 17290766; sediul social: Bacău, str. Gării, nr.10, bl.CFR, sc.A, et.3, ap.16, jud. Bacău; nr. de ordine în registrul comerţului J04 – 415 / 2005.
4.Administrator special al debitorului – nu este desemnat.
5.Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Administraţia Finanţelor Publice Bacău, str. 9 Mai, nr.33, Bacău, jud. Bacău.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual Osoloş Tatiana, cod de identificare fiscala 19483690; sediul social: str. Alecu Russo, nr.33, sc.I,ap.27, Bacău, jud. Bacău; nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 0132; tel./fax: 0334/40.97.69; mobil-0724/57.38.99; e-mail: osolostatiana@yahoo.com.
6.Subsemnata Osoloş Tatiana în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Andreart.SRL, conform Sentinţei Civile nr.362 din data de 15.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6701/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2), art.62 alin.(1)(1), art.108, art.109 şi urm. din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Andreart SRL, conform sentinţei civile nr.362, din data de 15.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6701/110/2009.
7.1.Creditorii debitorului SC Andreart SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală în condiţiile următoare: 7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de 14.05.2010. Īn temeiul art.76 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Īn temeiul art.41 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel, ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar de creanţe este 28.05.2010; Termenul limită pentru definitivarea tabelului creanţelor este 11.06.2010. Termen pentru continuarea procedurii – 14.06.2010.
8.Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar adresa: str. Alecu Russo, nr.33, sc.I, ap.27, Bacău, jud. Bacău, în data de 02.06.2010 având ca ordine de zi, ora 14:
Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic;
Desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;
Propuneri concrete privind procedura;
Probleme diverse.
Informaţii suplimentare: Īn vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne în dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot foi consultate la arhiva Tribunalului Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ. Cererea va fi însoţită de dovada taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5, 1 leu, 3 lei, 5 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata