ANLOVY SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 16453784
Data emiterii: 26.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 2373/110/2009, Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător – sindic Gabriel Grancea.
2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, tel. 0234/514419, programul registraturii instanţei: 10:00 – 13:00, programul arhivei instanţei: 10:30 – 13:00.
3.Debitor: SC Anlovy SRL, cu sediul social în mun. Bacău, str. Călugăreni, nr.4, bloc 4, scara B, etaj 3, ap. 7, judeţ Bacău, CUI: RO 16453784, număr de ordine în Registrul Comerţului J04/975/2004.
4.Administrator judiciar: Lichidator Instant Expert SPRL, cod de înregistrare fiscală 20569524, cu sediul social în mun.
Bacău, str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. Bacău, tel./fax 0234/581515, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Guţu Romel.
5.Subscrisa Lichidator Instant Expert SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Anlovy SRL, conform sentinţei civile nr.538 din data de 06.05.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.2373/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Anlovy SRL, prin Sentinţa Civilă nr.538/06.05.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr.2373/110/2009.
7.Debitorul SC Anlovy SRL are obligaţia ca în termen de 10 (zece) zile de la deschiderea procedurii să predea administratorului judiciar gestiunea averii conform art.3 pct. 30 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi toate informaţiile cerute de administratorul judiciar şi apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, sub sancţiunea prevăzută de art.44 din Legea nr.85/2006.
8.Creditorii debitorului SC Anlovy SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
8.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este la data de 17.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa împotriva debitorului.
8.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este în data de 01.07.2010. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este în data de 15.07.2010. Contestaţiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru definitivarea tabelului de creanţe. Termenul stabilit pentru continuarea procedurii este la data de 09.09.2010, ora 09:00.
9.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Lichidator Instant Expert SPRL din mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. Bacău, la data de 05.07.2010, ora 13:00, prezidată de administratorul judiciar, având ca ordine de zi: prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment prin procedura simplificată; alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art.16 alin.(4) şi art.17 din lege; confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic.
10.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 RON şi de timbre judiciare de 0,3 RON.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata