ANTU COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 17383857
Data publicării în BPI: 22 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 07.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2577/110 an 2013 Tribunalul Bacău Secţia Civilă II – Contencios Administrativ si Fiscal – Falimente Judecător sindic Grancea Gabriel

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Stefan cel Mare nr. 4, Bacău, judeţul Bacău Număr de telefon 0234-51.44.19 Programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri orele 10,30 – 13,00.

3.1. Debitor: ANTU COM SRL Oneşti, judeţul Bacău Cod de identificare fiscală 17383857 Domiciliul/sediul social municipiul Oneşti, str. Pajura nr. 2, bloc 2, scara A, et. 3, ap. 31, judeţul Bacău Număr de ordine în registrul comerţului J04/596/2005

4.Creditori: AJFP Bacău, str. Dumbrava Rosie nr. 1-3, judeţul Bacău; Primăria Oneşti, judeţul Bacău B-dul Oituz nr. 17; SC COMES SA Săvineşti, judeţul Bacău, str. Uzinei nr. 1;

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual Insolvenţă Spiridon Daniela Cod de identificare fiscală 19610590 Domiciliul/sediul social str. 22 Decembrie nr. 9, bloc 9, scara A, ap. 6, judeţul Bacău Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1 B 2602 Tel 0234-53.77.15 E-mail daniela_spiridon@yahoo.com Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Spiridon Daniela

6.Subscrisa/Subsemnata: CPI Spiridon Daniela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului ANTU COM SRL Oneşti, judeţul Bacău, conform sentinţei civile nr. 793/2014 din data de 18/09/2014 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Civilă II – Contencios Administrativ si Fiscal – Falimente, în dosarul 2577/110/2013, în temeiul art. 108 alin (1) si art. 109 alin (1)si (2) din Legea privind procedura insolvenţei. Notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:

– debitorul desi si-a declarat intenţia de reorganizare nu a depus un plan;
–  debitorul nu si-a declarat intenţia de a intra în reorganizare si nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare;
–  nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;
–  obligaţiile de plată si celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat;
–  activitatea debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale;
–  a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei civile nr. 793/2014 din data de 18.09.2014 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

7.1. Debitorul ANTU COM SRL Oneşti, judeţul Bacău are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului ANTU COM SRL Oneşti, judeţul Bacău, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după deschiderea procedurii este 07/11/2014.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 21/11/2014
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 05/12/2014.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei .

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata