APLAST SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 13196988
Data publicării în BPI: 04 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

1. Date privind dosarul: număr dosar: 7668/105/2014, Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Piaţa Victoriei nr. 10, la parter, Ploiesti, Judeţul Prahova programul arhivei instanţei: luni – vineri, orele 09:00-12:00, programul registraturii instanţei: luni – vineri, orele 09.00-13.00.

3.1 Debitor: S.C. APLAST S.R.L. societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Comuna Ceptura, Sat Ceptura De Jos, Judeţ Prahova, având Codul unic de înregistrare 13196988, Numărul de ordine în Registrul Comertului: J29/655/2000. Administrator special: Nu a fost desemnat până la momentul prezentei.

4. Administrator judiciar: EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, cu sediul în Bucuresti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, Sector 1, cod fiscal 27236802, Tel.: 021.320.50.36, Fax 021.320.50.06, e-mail [email protected], reprezentată de asociat coordonator Corneliu Botnariuc.

5. Subscrisa/Subsemnatul(a): EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Administrator Judiciar provizoriu al S.C. APLAST S.R.L., desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 29.10.2014, pronunţată în dosarul nr. 7668/105/2014, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, având ca obiect procedura insolventei deschisă împotriva S.C. APLAST S.R.L., în temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului S.C. APLAST S.R.L., prin Încheierea de şedinţă din data de 29.10.2014, pronunţată în dosarul nr. 7668/105/2014, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.

6.1. Debitorul S.C. APLAST S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei actele si informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1), inclusiv actele prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. h, i si j din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, conform art 74 din lege, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a depune un plan de reorganizare.

6.2. Creditorii debitorului S.C. APLAST S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, conform Art. 100, lit. b din Legera nr. 85/2014, este (ziua/luna/anul) 12/12/2014. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţine împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a primului raport, cel privind intrarea în procedura simplificată sau continuarea perioadei de observaţie prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 este (ziua/luna/anul) 18.11.2014;
Termen pentru depunerea raportului privind cauzele si împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor vinovate, precum si asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 este (ziua/luna/anul) 08.12.2014;
Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor nu va depăşi 10 zile de la data primirii notificării.
Termenul de soluţionare a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii nu va depăsi 10 zile de la data formulării opoziţiilor.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 30/12/2014.
Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor si pentru definitivarea tabelului de creanţe asupra averii debitorului este (ziua/luna/anul) 24/01/2015.

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar EDGE Business Restructuring Advisors S.P.R.L. din Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, la data de (ziua/luna/anul) 05/01/2015, ora 13:00, având ca ordine de zi :
1. Prezentarea situaţiei debitorului;
2. Desemnarea membrilor Comitetului creditorilor;
3. Confirmarea administratorului judiciar;
4. Stabilirea onorariului administratorului judiciar;
5. Desemnarea evaluatorului activelor Debitoarei;
6. Diverse.
8. Comitetul creditorilor: Nu a fost desemnat.
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova si alte registre pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) si (2) din Legea nr. 85/2014.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei, modul de calcul al eventualelor dobânzi şi penalităţi solicitate si ale actelor de constituire de cauze de preferinţă.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă, fax la numarul 021.320.50.06 sau email: [email protected]

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale în conformitate cu
prevederile art. 75 alin. (1) Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) – (7).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata