AQUA CONST GROUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 16798660
Data publicării în BPI: 20 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 08.12.2014

1.Date privind dosarul: nr. dosar: 5353/100/2014, Tribunalul Maramures, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic: Borcutea Nela1.

2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramures, număr de telefon: 0262218235, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08,00-12,00.

3.Debitor: SC Aqua Const Group SRL, C.U.I. 16798660, cu sediul Sighetu Marmaţiei, str. Unirii, nr. 7A, ap. 3, judeţul Maramures, nr. de ordine în Registrul Comerţului: J24/1499/2004.

4.Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul în Baia Mare, Bd. Bucuresti, nr. 25, etaj 1, jud. Maramures, nr. înregistrare în RFO II-0135, tel. 0362802750, fax 0262275856, e-mail:[email protected], reprezentată prin Iancu Liana Gabriela.

5. Subscrisa Pareto Grup IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Aqua Const Group SRL, conform
Încheierii civile nr.4377/21.10.2014 pronunţată de Tribunalul Maramures, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.5353/100/2014, în temeiul art.147 alin.(1) coroborat cu art.99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, notifică

6.Deschiderea procedurii simplificate de faliment a debitorului SC Aqua Const Group SRL, prin Încheierea civilă nr.4377/21.10.2014 pronunţată de Tribunalul Maramures, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.5353/100/2014.

7.Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor este 08.12.2014.

7.2.Alte termene stabilite prin Încheierea de deschidere a procedurii simplificate de faliment:

7.3.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18.12.2014.

7.4.Contestaţiile la tabelul preliminar se vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tebelului preliminar.

7.5.Termen pentru soluţionarea contestaţiilor si afisarea tabelului definitiv al creanţelor la 05.01.2015.

7.6.Data primei sedinţe a adunării creditorilor este stabilită la data de 23.12.2014, ora 15,30, la sediul lichidatorului judiciar, dată la care convoacă creditorii debitorului, cu următoarea ordine de zi:
1. Confirmarea lichidatorului judiciar;
2. Stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar; 3. Alegerea comitetului creditorilor.

7.7.Termen pentru continuarea procedurii: 03.02.2015 la sediul Tribunalului Maramures.

8.Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramures, pentru efectuarea menţiunii.

9.Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la primirea notificării pentru creditori.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de cauze de preferinţă, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului (art.75 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata