ART-EGO SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 5571482
Data publicării în BPI: 28 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 07.12.2014

1. Date privind dosarul: nr. dos.: 6260/86/2014, Tribunalul Suceava, Judecător sindic: Mitric Laura-Iuliana,

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: str. Stefan cel Mare, nr. 62, jud. Suceava, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09:00-13,

3.1. Debitor: SC ART-EGO SRL Suceava , cu sediul social în mun. Suceava, str. Calea Unirii nr. 34, jud. Suceava, C.U.I. RO5571482, nr. de înreg. O.R.C. J33/639/1994,

3.2. Administrator special: Nu este desemnat,

4. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L., Filiala Suceava Sediul: mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et.4, jud. Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare RFO II-0501, tel/fax: 0330-401.589, e-mail: suceava@insolventa.ro, nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, asociat coordonator, Liliana Elena Crăciunaș.

5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.- Filiala Suceava, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC ART-EGO SRL Suceava , cu sediul social în mun. Suceava, str. Calea Unirii nr. 34, jud. Suceava, C.U.I. RO5571482, nr. de înreg. O.R.C. J33/639/1994, potrivit Sentiţei Civile nr. 1336/2014 din data de 07.11.2014, pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia Civilă, în dosarul nr. 6260/86/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100 alin. (1) si urm. din Legea insolvenţei nr.85/2014, art. 74, art. 67, alin. (2) si 147 din acelasi act normativ notifică:

6.0. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC ART-EGO SRL SUCEAVA, prin Sentinţa Civilă nr. 1336/2014 din data de 07.11.2014, pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia Civilă, în dosarul nr. 6260/86/2014.

6.1. Creditorii debitorului SC Art-Ego SRL Suceava trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 07.12.2014. În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea insolvenţei 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.12.2014.
Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 19.01.2015 si termen pentru afișarea tabelului definitiv al creanţelor este la 23.01.2015.

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et.4, jud. Suceava în data de 07.01.2015, ora 10, având ca ordine de zi:
a. Prezentarea situaţiei debitorului de către administratrul judiciar;
b. Desemnarea comitetului creditorilor debitoarei, precum si a presedintelui acestuia;
c. Supunerea spre aprobare a raportului administratorului judiciar cu privire la cauzele si împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului;
d. Confirmarea admnistratorului judiciar si stabilirea remuneraţiei acestuia.

8. Comitetul creditorilor: nu este desemnat,

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea 85/2014.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata