AS AUTOGLASS CONSULT SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment

CUI: 18095216
Data publicării în BPI: 31 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014

1. Număr dosar 25081/3/2013 Tribunal Bucuresti Secţia aVII-a Civiă.Judecător sindic Paicu Mihaela.

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: B-dul Unirii nr.37, sect.3.Programul arhivei/registraturii instanţei: ora 9.30-14.

3.1. Debitor: SC AS AUTOGLASS CONSULT SRL.Cod de identificare fiscală 18095216. Sediul: Bucuresti Sectorul 3, B-dul Camil Ressu, Nr. 57, Bloc H13, Scara D, Etaj 2, Ap. 69. Număr de ordine în registrul comerţului J40/18443/2005.

3.2. Administrator special: Notificam pe: PANTILIMON EDUARD – SORIN – asociat unic si administrator. Convocarea adunarii asociatilor prevazuta de art.3 pct.26 din Legea 85/2006 are loc la data de 19.11.2014, ora 11.00 la sediul AMD GRUP EXPERT SPRL din str. Axinte Uricariul nr. 8, et. 4, ap. 16, sector 1, Bucuresti, cu ordinea de zi: alegerea lichidatorului special si prezentarea situatiei debitorului de la pct.3.1

4.Creditori: Mega Company Import Export SRL, SC A.G.E.R. SERVICE S.R.L., SC M&M CONT CONSULT, BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., SC AUTO GLASS NETWORK S.R.L., Lungu Sivliu, Ularu Petrisor Catalin,

4.1.Creditori potentiali: DGRFPB – Administratia Sector 3 a Finantelor Publice,ITM, DITL Sector 3, AVAS

5. Lichidator judiciar: AMD GRUP EXPERT SPRL.Cod de identificare fiscală : RO20606452. Sediul social: str. Axinte Uricariul nr. 8, et. 4, ap. 16, sector 1, Bucuresti. Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II-0011. Tel/Fax: 021.311.97.87, e-mail: [email protected] Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Marinescu Dumitru

6. Subscrisa: AMD GRUP EXPERT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului AS AUTOGLASS CONSULT SRL, conform Sentintei civile nr. 5097/16.05.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia aVII-a Civila, în dosarul 25081/3/2013, în temeiul art 107 alin 1 rap. la art. 32 alin. 1 din Legea 85/2006, notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura generala de insolvenţă conform Sentinţei civile nr. 8492/17.10.2014.

7.1. Debitorul AS AUTOGLASS CONSULT SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea gestiunea averii catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate pana la data deschiderii procedurii.Dispune inticmirea si predarea catre lichidatorul judiciar, in termen de maxim 10 zile de la intrarea in faliment, a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii.

7.2. Creditorii debitorului AS AUTOGLASS CONSULT SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 02.12.2014.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul  menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 05.01.2015. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 05.02.2015.

8. Adunarea creditorilor:Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la sediul AMD GRUP EXPERT SPRL din str. Axinte Uricariul nr. 8, et. 4, ap. 16, sector 1, Bucuresti. Data: 08.12.2014, ora 12.00. având ca ordine de zi:
-confirmarea lichidatorului judiciar numit de judecatorul sindic;
– aprobarea retributiei lichidatorului judiciar in cuantum de 3.100 lei /luna;
-aprobarea retributiei procentuale a lichidatorului judiciar de 7% din valoarea sumelor incasate din creante si din vanzarea bunurilor
– desemnarea Comitetului creditorilor
-discutarea oportunitatii formularii cererii pe baza art 138 din Legea 85/2006;
– alte probleme.

9. Deschiderea procedurii generale de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă TMB pentru efectuarea menţiuni

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei si un exemplar va fi comunicat lichidatorului judiciar în mod direct, prin postă, mail sau fax.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei RON.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia actiunilor
exercitate in cadrul unui proces penal (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata