ATATA PROD SRL – notificare privind deschiderii procedurii de faliment

CUI: 2056865
Data emiterii: 31.05.2010
Data publicării în BPI: 02.06.2010

Termen 06.08.2010.
1.    Date privind dosarul: număr dosar 4485/103/2009; Tribunal Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător sindic Dumitreasa Cristinel.
2.    Registratura instanţei: Bd. Republicii, nr. 16, P. Neamţ, jud. Neamţ. Programul arhivei/registraturii instanţei ora 0900 – 1300.
3.1. Debitor: SC Atata Prod SRL, CIF 2056865, str. Tineretului, nr. 22 – 24, mun. Roman, jud. Neamţ, J27/1320/1992.
4.    Creditor: Banca Transilvania = un credit de 192.245 lei; şi CEC Bank = o linie de credit în valoare de 130.000 lei.
5.    Lichidator judiciar: Pavel Management IPURL, Bd. Republicii, bl. 72, ap. 3, parter, Roman, jud. Neamţ, CIF 20693785, RSP 0003, telefon 0723536228, fax 0233740882, e-mail pavelpfa@yahoo.com, site www.pavelmanagement.ro, prin reprezentant legal Pavel Vasile.
6.    Subscrisa Pavel Management IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului, SC Atata Prod SRL, conform încheierii din 14.05.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul mai susmenţionat, în temeiul art.107 alin.(1) pct. A din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: debitorul deşi şi-a declarat intenţia de reorganizare nu a depus un plan.
7.1. Debitorul SC Atata Prod SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Atata Prod SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 11.06.2010.
În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 25.06.2010.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 09.07.2010.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 20.08.2010.
8. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Pavel Management IPURL, Bd. Republicii, bl. 72, ap. 3, parter, Roman, jud. Neamţ, data 04.06.2010, ora 1000, având ca ordine de zi:
1.    confirmarea lichidatorului judiciar numit de judecătorul sindic şi a onorariului în cuantum de 10% din operaţiuni din lichidare;
2.    confirmarea ca expert evaluator Manolache Petruţ, pentru evaluarea bunurile debitoarei.
În cazul în care nu veţi fi prezenţi la data stabilită şi nu vă veţi exprima punctul de vedere prin corespondenţă, vom considera acest fapt un acord tacit al dumneavoastră asupra ordinei de zi şi asupra hotărârilor luate în şedinţă.
8.1. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ/registrului societăţilor agricole/registrului asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,35 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata