AUTO ALDOR SERVICE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18736361
Data emiterii: 25.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4159/103/2009, Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător – sindic Ana Mângâţă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, număr de telefon 0233/212294, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri orele 8 – 16.
3.1. Debitor: SC Auto Aldor Service SRL, CIF RO18736361, sediul social str. Sfântul Lazăr, nr.13, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului J27/672/2006.
3.2. Administrator special: Nitu-Enăceanu Mihaela, str. Sfântul Lazăr, nr.13, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ.
4.Creditori: Volksbank România SA, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, Autohaus Gute Fahrt GMBH, Reifen & Auto Service Dierchen, Export Import Novăcescu GbR.
5.Lichidator judiciar: RDV Insolvenţă SPRL, CIF 20652920, număr înregistrare Registrul societăţilor profesionale 0032; sediul social Bulevardul Traian, nr.80, bl. H3, sc.A, ap. 27, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, tel./fax 0333/407534, e-mail rdvinsolventa@neamt.rdsmail.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Stroe Daniela.
6.Subscrisa RDV Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Auto Aldor Service SRL conform Sentinţei comerciale nr.406/F/05.05.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.4159/103/2009, în temeiul art.108 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Intrarea în faliment a debitorului în procedura generală având în vedere că debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare şi nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute la art.94.
7.1. Debitorul SC Auto Aldor Service SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Auto Aldor Service SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 09.06.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 07.07.2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 09.08.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 18.08.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 18.08.2010.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
11.    În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
12.    Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
2.    Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
3.    Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata