AUTO WESTFALIA SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 14402890
Data emiterii: 12.04.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar: 1548/99/2009 (nr.format vechi 79/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Miţică Alexandru.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, jud. Iaşi, nr. de telefon: 0232.248000.
3.Debitor:SC Auto Westfalia SRL, cu sediul social în loc. Tomeşti, jud. Iaşi; nr. de ordine în Registrul Comerţului J22/65/2002, cod unic de înregistrare 14402890.
4.Creditor: Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi.
5.Administrator judiciar: Solvens SPRL, nr. de înregistrare RSP 0149, nr.matricol 2A0274, Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.317, sc.B, parter, jud. Vaslui, tel./fax: 0232/433533, mobile 0731/337747, 0744/609.310, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Apostul Dumitru.
6.Subscrisa Solvens SPRL Iaşi, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Auto Westfalia SRL, conform sentinţei 272/S, din data de 10.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul nr.1548/99/2009 (nr.format vechi 79/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(l) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Intrarea debitoarei în procedura generală a insolvenţei având în vedere că: Prin sentinţa comercială nr.272/S, din data de 10.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment în dosarul nr.1548/99/2009 (nr.format vechi 79/2009), s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Auto Westfalia SRL. 7.1.Debitoarea SC Auto Westfalia SRL, are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Auto Westfalia SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este de 10.05.2010. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţelor deţinute împotriva debitorul. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 10.06.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 14.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 23.06.2010, ora 1100. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este de 23.06.2010. Se convoacă şedinţa adunării creditorilor la data de 02.07.2010 ora 1100, la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Bd. Tudor Vladimirescu, nr.87, sc.B, parter, ap.1, jud. Iaşi, având pe ordinea de zi: alegerea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei; Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate; Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă; Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 1,5; 3,00 sau 5,00 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata