AUTOPLUS SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 13756392
Data emiterii: 27.05.2010
Data publicării în BPI: 31.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 7725/99/2009 (510/2009); Tribunalul Iasi, Secţia Comercial Faliment. 2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, str. Nicolae Gane, nr.20A, tel./fax 0232/215160.
3.Debitor: SC Autoplus SRL, CIF 13756392, municipiul Iasi, Bd. Nicolae Iorga, nr.2, nr. de ordine în registrul comerţului J22/195/2001.
4.Creditori: CN CF CFR SA Bucureşti – Sucursala Regionala CF Iasi.
5.Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iasi, CIF RO20749991; sediul social în mun. Iaşi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl.„Ghica Voda”, nr.3A, mezanin, nr. RSP 0025/2006, tel./fax 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, www.cimsprl.ro, reprezentant administrator judiciar ec. Apetrei Mărioara.
6.Subscrisa Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iasi, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Autoplus SRL, conform sentinţei comerciale din data de 13.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iasi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul nr. 7725/99/2009 (510/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă debitorului SC Autoplus SRL, prin sentinţa comerciala din data de 13.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iasi, Secţia Comercial Faliment.
7.1.Debitorul SC Autoplus SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile sa depună la dosarul cauzei şi sa predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei şi să-i pună la dispoziţie toate informaţiile necesare cu privire la activitatea şi averea sa.
7.2.Creditorii debitorului SC Autoplus SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 13.07.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 13.08.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar: 06.09.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar: 16.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 16.09.2010.
8.Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iasi, Secţia Comercial Faliment, din municipiul Iaşi, str. Nicolae Gane, nr.20A, în data de 24.09.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor şi a presedintelui comitetului şi stabilirea remuneraţiei administratorului administratorului. 9.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică conform Cod proc.civ. debitorului, creditorilor şi ORC Iasi pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se publica, în BPI şi intr-un ziar de larga circulaţie.
10.În temeiul art.3, pct.26 din Legea nr. 85/2006 administratorul judiciar, convoacă: Adunarea Generala a Asociatilor SC Autoplus SRL, în vederea desemnarii administratorului special, la data de 02.06.2010, ora 13.00, la sediul administratorului judiciar: Iasi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl.Ghica Voda, nr.3A, mezanin.In caz de neprezentare, AGA debitoarei va fi reconvocata la data de 09.06.2010, ora 13.00, la sediul administratorului judiciar: Iasi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl.Ghica Voda, nr.3A, mezanin.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata