AXEON AIRFRESH SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 15813168
Data publicării în BPI: 24 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:05.11.2014
1.Date privind dosarul: număr dosar 4979/62/2014, Tribunalul Brasov, Secţia Comercială, Judecător sindic: Simiona Conţ

2.Debitor: Axeon Airfresh SRL, cod identificare fiscala RO 15813168, cu sediul în Brasov, Aleea Magnoliei, nr. 1, bloc 67, scara B, ap. 17, jud. Brasov avand număr de ordine în ORC J08/1999/2003.

3. Lichidator judiciar: Cenţu SPRL; Sediul: str. Olarilor nr. 16, Brasov; număr de înscriere în RSP UNPIR: 0258; CUI 22271116, tel/fax:0268/41.86.99, reprezentată prin Cenţu Aurel

4. Subscrisa: Cenţu SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Axeon Airfresh SRL, conform Sentinţei Civile nr.2589/sind din data de 29.09.2014, pronunţată de Tribunalul Brasov, în dosarul 4979/62/2014, în temeiul in temeiul art. 99 alin. (1), alin. (2) si/sau alin.(3) si art. 100 alin.(1) si urm din Legea 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei si de insolventa, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67 alin. (1) si art.5 alin.(1) sau, dupa caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67 alin.(2) din acelasi act normativ din acelasi act normativ, notifică:

5. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Axeon Airfresh SRL, conform Sentinţei Civile nr.2589/sind din data de 29.09.2014, pronunţată de Tribunalul Brasov, în dosarul 4979/62/2014.

6.1. Debitorul Axeon Airfresh SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului Axeon Airfresh SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei este 05.11.2014. În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.11.2014. Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar în 7 zile de la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 10.12.2014.

7. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Brasov, str. Olarilor nr.16 la data de 02.12.2014, ora 12.00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul sindic si a remuneratiei acestuia în cuantum de 800 lei/lunar+TVA si 4% din sumele recuperate în favoarea creditorilor.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Brasov pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din legea privind procedura insolventei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata