B.G.C. PROFY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată

CUI: 17388307
Data emiterii: 11.05.2010
Data publicării în BPI: 31.05.2010

Date privind dosarul: nr. dosar 7453/110/2009 Tribunal Bacău Secţia Comerciala şi Contencios Administrativ Judecător – sindic Oboroceanu Maria
2.Arhiva registratura instanţei str. Ştefan cel Mare nr.4 mun. Bacău
3.1.Debitor: SC B.G.C. Profy SRL com. Agăş, jud. Bacău CIF 17388307, sediul social com. Asău, jud. Bacău nr. de ordine în registrul comerţului J04/607/2005
5.Administrator judiciar: Merluşcă Dana Codruţa CIF RO23251079 sediul social: str. Parcului nr.6 or. Comăneşti, jud. Bacău nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 2239 tel./fax: 0234372058 6.Subscrisa/Subsemnatul(a): Merluşcă Dana Codruţa,în calitate de administrator judiciar al debitorului SC B.G.C. Profy SRL, conform sentinţei comerciale nr.480, încheierii din data de 21/04/2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comerciala şi contencios administrativ, în dosarul 7453/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată împotriva debitorului SC B.G.C. Profy SRL, prin sentinţa comercială nr.480 încheierea din data de 21/04/2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 7453/110/2009.
7.1.Debitorul SC B.G.C. Profy SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC B.G.C. Profy SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 07/06/2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 21/06/2010,
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 05/07/2010
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este 25/06/2010.
8.Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la: str. Pieţii nr.12, or. Comaneşti, jud. Bacău data 23/06/2010 ora 13 având ca ordine de zi: prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar; alegerea Comitetului creditorilor; confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar; alte menţiuni.
Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Bacău /registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de
lei şi de un timbru judiciar de    lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata