BADOTERM SERVICE SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 17681381
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 04.12.2014

1.Date privind dosarul: număr dosar 2935/104/2014 aflat pe rolul Tribunalului Olt;

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Olt:Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2, jud. Olt, Număr de telefon 0249 414989, fax 0249 435782, e-mail_ [email protected], programul arhivei/registraturii instanţei Luni-Vineri 08.30-12.30;

3.1. Debitor: Soc. Badoterm Service SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul social în Draganesti Olt, str. Fantanele, nr.18 Bis, jud.Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr.J28/494/2005,CUI:17681381.

3.2. Administrator special: nu este desemnat.

4.Creditori:

5.Lichidator judiciar: MIT INSOLV SPRL Filiala Arges, cu sediul în Mun. Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr.36, bl.30, sc.B, et. 1, ap.4, judet Arges,Telefon:0761.651.524/Fax: 0348.408.536/ E-mail: [email protected], atestat UNPIR nr. 2B0725, Cod de identificare fiscala: RO 32620680 , prin practician în insolvenţă Areta Ciupilan.

6.Subscrisa MIT INSOLV SPRL Filiala Arges, cu sediul în Mun. Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr.36, bl.30, sc.B, et. 1, ap.4, judet Arges,Telefon:0761.651.524/Fax: 0348.408.536/ E-mail: [email protected], atestat UNPIR nr. 2B0725, Cod de identificare fiscala: RO 32620680, prin practician în insolvenţă Areta Ciupilan, desemnată în calitate de lichidator judiciar al Soc. Badoterm Service SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul social in Draganesti Olt, str. Fantanele, nr.18 Bis, jud.Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr.J28/494/2005,CUI:17681381, prin încheierea de sedinţă din data de 20.10.2014, pronunţată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 2935/104/2014, în temeiul art.99, alin. (1), si/sau alin. (2) si art.100, alin. (1) si urm. din Legea 85/2014, notifică:

7. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului Soc. Badoterm Service SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), pronunţată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 2935/104/2014.

7.1. Debitorul Soc. Badoterm Service SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul social în Draganesti Olt, str. Fantanele, nr.18 Bis, jud.Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr.J28/494/2005,CUI:17681381, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la deschiderea procedurii, de 10 zile de la notificarea prevazută la art.100 din lege.Opoziţiile formulate se vor timbra conform art.14 din OUG nr.80/2013 cu 200 lei taxa timbru.

7.2. Creditorii Soc. Badoterm Service SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul social în Draganesti Olt, str. Fantanele, nr.18 Bis, jud.Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt subnr.J28/494/2005,CUI:17681381, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.3. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 04.12.2014.

Declaraţia de creanţă se formulează în două exemplare, însoţite de înscrisuri doveditoare ale creanţei. Un exemplar al cererii de înscriere la masa credală însoţit de exemplarul original al dovezii prin care a fost achitată taxa judiciară de timbru se depune la Tribunalul Olt, iar cel de-al doilea va fi comunicat lichidatorului judiciar.

Cel de-al doilea exemplar, însoţit de toate înscrisurile doveditoare ale creanţei si copia dovezii achitării taxei judiciare de timbru poate fi comunicat direct administratorului/lichidatorului judiciar la sediul din Mun. Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr.36, bl.30, sc.B, et. 1, ap.4, judet Arges, împreună cu dovada trimiterii la dosarul cauzei. Este recomandat, conform Noului Cod de rocedură civilă referitoare la comunicarea actelor procedurale, ca al doilea exemplar al cererii de înscriere la masa credală împreună cu anexele la aceasta să fie remis si lichidatorului judiciar.

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.3.1. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

-Termenul de depunere de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă este de 10 zile de la notificarea prevăzută la art.99 din legea 85/2014.

-Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12.12.2014. Tabelul preliminar al creanţelor se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Debitorul, creditorii si orice altă persoană interesată vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel.

7.3.2. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor este 08.01.2015.

7.3.3.Termenul pentru definitivarea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 08.01.2015 .

7.3.4.Termen pentru continuarea procedurii: 15.12.2014.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din Mun. Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr.36, bl.30, sc.B, et. 1, ap.4, judet Arges, la data de 17.12.2014, Ora 12,00, având ca ordine de zi:
1. Alegerea Comitetului creditorilor, format din 3 sau 5 membrii conform prevederilor art. 50, alin.(4) din Legea nr. 85/2014, si a presedintelui acestuia.
2. Prezentarea si aprobarea raportului întocmit de lichidatorul judiciar în condiţiile art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei
3. Confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea remuneraţiei acestuia;
4. Diverse.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt si se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii se va depune, anexat cererii, modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar accesorii calculate după data de data deschiderii procedurii, fiind aplicabile dispoziţiile art.80 din Legea nr.85/2006.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei. Informaţii cu privire la achitarea taxei de timbru pot fi găsite pe portalul instanţei, la secţiunea „Informaţii de interes public”.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata