BEMOSA COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în forma simplificată

CUI: 10176013
Data publicării în BPI: 10 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 22.12.2014

1 Dosar nr. 1969/88/2014 – Judecător sindic: Roibu Ștefania, Tribunalul Tulcea – Secţia a II-a Civilă, str. Toamnei nr. 15

2 Debitor: Bemosa Com SRL, în faliment, în bankruptcy, en faillite, J36/91/1998, CUI 10176013, sediu: sat Topolog, com. Topolog, str. 1 Decembrie nr. 105, jud.Tulcea

3 Lichidator judiciar: CC Insol S.P.R.L., RFO II 0262, CUI RO 27695147, sediu: Constanţa, str. Cibinului nr. 8, Tel/Fax: 0241586601, 0241610270, e-mail: corina@ccinsol.ro

4 Subscrisa CC Insol S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei BEMOSA COM SRL conform încheierii nr. 2011/07.11.2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea, secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1969/88/2014, în temeiul art. 147 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:

5 Intrarea debitorului în faliment prin procedură simplificată în temeiul dispoziţiilor art. 38 alin 2, lit. d, raportat la art.145 alin.1 lit. A (a) din Legea 85/2014 privind procedurile de de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dizolvarea societăţii şi ridicarea dreptului de administrare.

6 Debitorul BEMOSA COM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

7 Termenul de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de intrare în faliment în procedură simplificată este de 10 zile de la notificare.

8 Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

8.1 Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 22.12.2014. În temeiul art. 114 alin 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât priveste creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor si nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură.

8.2 Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 31.12.2014.

8.3 Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii este 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar, conform art. 111 alin 2 din Legea 85/2014 privind procedurile de de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

8.4 Termenul limită pentru întocmire si depunere a tabelului definitiv al creanţelor este 16.01.2015.

8.5 Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 05.01.2015 ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

9 Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii Suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Constanţa „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului.

Art 104 – (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, telefon, fax, e-mail, suma datorată, temeiul creanţei, precum si menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă.(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei si ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita lichidatorului judiciar restituirea titlurilor originale si păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta.

Lichidatorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora. Cererea va fi însoţită de dovada plaţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

În temeiul art. 75 alin 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor.

Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate.

La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât si executările silite suspendate încetează.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata