BENY TRADING SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 8481376
Data emiterii 26.04.2010
Data publicării în BPI: 10.05.2010

1. Date privind dosarul: număr dosar 3066/99/2009, (format vechi 198/2009), Anul 2009, Tribunal Iaşi, Secţia Comercial-Faliment, Judecător sindic d-nul. Brânduşa Daniela Diaconu.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr. 20A, număr de telefon 0232215160, programul arhivei/ registraturii instanţei 8-16.
3.Debitor: SC Beny Trading SRL, CIF 8481376, cu sediul social în Iaşi, str. Dumbrava Roşie, nr. 42, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului: J22/838/1996.
4.Creditori: Administraţia Finanţelor Publice a mun. Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. A. Panu, nr. 26, jud. Iaşi.
5.Administrator judiciar: EuroBusiness LRJ SPRL, CIF RO 16605670, cu sediul social în Iaşi, str. Socola, nr. 206A-208, Centrul de Afaceri Granit, etaj 6, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0022/2006, tel/fax 0232/22.07.77, e-mail [email protected], nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Eduard Pascal.
6.Subscrisa: EuroBusiness LRJ SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Beny Trading SRL conform Sentinţei Comerciale nr. 565/S din data de 03.11.2009, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial-Faliment, în dosarul nr. 3066/99/2009 (format vechi 198/2009), în temeiul art.107 lit.d. din Legea privind procedura insolvenţei,coroborate cu art.35 şi art.28, alin.(1) din acelaşi act normativ, notifică:
7. Intrarea în faliment a debitorului SC Beny Trading SRL prin Sentinţa Comercială nr. 408/S din data de 20.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul nr. 3066/99/2009 (format vechi: 198/2009).
7.1. Debitorul SC Beny Trading SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la intrarea în faliment să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Beny Trading SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului născute în cursul procedurii este: 04/06/2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 26.06.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar este 05.07.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor născute în cursul procedurii este: 07.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 10.09.2010.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 5,00 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata