BERZINTI-IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 5311520
Data emiterii: 16.04.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.Date privind dosarul: număr 6674/110/2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic d-na Maria Oborocianu
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău Număr de telefon 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30-12.30.
3.1.Debitor: SC Berzinti Impex SRL, CIF RO5311520, sediul social în Bacău, sat Livezi, com. Livezi, Număr de ordine în registrul comerţului J04/194/1994.
3.2.Administrator special nu a fost desemnat.
4.Creditor: AFP Oneşti şi orice altă persoană interesată.
5.Administrator judiciar Sierra Quadrant S.P.R.L., CIF RO13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr.11A, loc. Bacău, jud. Bacău, Număr de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, tel/fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail office.sprl@sierraquadrant.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragomir Florin.
6.Subscrisa Sierra Quadrant S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Berzinţi Impex SRL, conform Sentinţei civile nr.406 din data de 30.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 6674/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Berzinţi Impex SRL prin Sentinţa civilă nr.406 din 30.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6674/110/2009 7.1.Debitorul SC Berzinti Impex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Berzinţi Impex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.05.2010 În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 24.06.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 12.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 23.07.2010.
8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din str. Alexandru cel Bun, nr.11A, loc. /jud. Bacău în data de 28.06.2010 ora 14.00 având ca ordine de zi: – prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 LPI cu propunerea de intrare de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment prin procedura simplificată/ prezentarea opiniei privind şansele de reorganizare şi aprobarea acestora de către creditori; – desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; – confirmarea administratorului judiciar; – aprobarea onorarului administratorului judiciar; aprobarea onorariului în valoare de 500 lei pentru societatea de expertiză contabilă ce va efectua analiza financiar contabilă asupra situaţiilor financiare aparţinând societăţii puse la dispoziţia administratorului judiciar de organele fiscale şi/sau administratorul statutar.
9.Comitetul creditorilor nu a fost desemnat.
10.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi depusă la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. În vederea verificării acesteia, un exemplar al declaraţiei de creanţă împreună cu documente justificative vor fi comunicate prin poşta lichidatorului.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). În conformitate cu prevederile art.52 din Legea 85/2006 creditorii vor trebui să precizeze dacă invocă compensarea creanţelor cu cele ale debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata