BIOLACT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 23751481
Data publicării în BPI: 14 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:03.11.2014
1. Date privind dosarul:: 4116/98, Anul 2012, Tribunal Ialomiţa, Secţia Civilă, Judecător sindic Ivănică Raluca Mariana

2. Arhiva/registratura instanţei: Str Cosminului, nr 12, Slobozia, judeţul Ialomiţa, Număr de telefon 0243. 236950, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri 09,00- 12,00

3.1. Debitor:SC Biolact SRL Cod de identificare fiscală 23751481, Domiciliul/sediul social (stradă,număr,bloc,apartament,localitate, sector,judeţ)Str. Vasile Alecsandri,Bl. 25, SC A, Et. 4, Ap.17, Slobozia, judeţul Ialomiţa,Număr de ordine în registrul comerţului J21/298/2008.

3.2. Administrator special:

4. Creditor:Listă anexă:

5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Gavrilă Vasile, Cod de identificare fiscală 27383897 , Sediul social: Ştefan Cel Mare, Bl N2, Ap.7,Slobozia, judeţul Ialomiţa, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă Ib3169, Tel 0723259986, Fax 0343815785 E-mail [email protected]

6. Subscrisa:C.I.I. Gavrilă Vasile, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Biolact SRL conform sentinţei civile nr. 1592 F din 26.09.2014, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, Secţia Civilă, în dosarul 4116/98/2012, în temeiul art. 107 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenţei , coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1) din acelaşi act normativ, notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura generală a falimentului având în vedere că:  obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul confirmat, conform Sentinţei comerciale nr. 1592 F din data de (ziua/luna/anul) 26/09/2014 pronunţată în dosarul menţionat mai sus

7.1. Debitorul SC Biolact SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului Biolact SRL , inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei : Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului născute în cursul procedurii este (ziua/luna/anul) 03/11/2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 26/11/2014.

Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 04/12/2014

Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este (ziua/luna/anul) 19/11/2014

Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este (ziua/luna/anul) 19/11/2014

8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa.

Informaţii Suplimentare:

In vederea inscrieri la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la tribunal „Cererea de inscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de inscrierea creantei in tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative  ale creantei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de inscrierea creantei  si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata