BLAGAMIR SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 22401259
Data emiterii: 21.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010


1.Date privind dosarul: număr dosar 3016/103/2009, Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător-sindic Cătălin Serghei.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, număr de telefon 0233/212294, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri orele 8 – 16.
3.1. Debitor: SC Blagamir SRL, CIF RO22401259, sediul social str. Prof. Anton Grigoriu, nr.881, sat Vânători-Neamţ, comuna Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului J27/1228/2007. 3.2. Administrator special: Blaga Gheorghe cu domiciliul în comuna Vânători-Neamţ, str. Drehuţa, nr.1073, judeţul Neamţ.
4.Creditori: Cec Bank SA str. Ozana, nr.2, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ; Rocredit IFN SA sediul procesual ales str. Petru Rareş, nr.43, bl. C1, ap. 21, judeţul Neamţ; Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, B-dul Traian, nr.19 bis, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ; SC Talc Dolomita SA, str. Zlasti, nr.121, Hunedoara, jud. Hunedoara.
5.Lichidator judiciar: RDV Insolvenţă SPRL, CIF 20652920, număr înregistrare Registrul societăţilor profesionale 0032; sediul social Bulevardul Traian, nr.80, bl. H3, sc.A, ap. 27, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, tel/fax: 0333/407534, e-mail: [email protected], nume şi prenume reprezentant Lichidator judiciar persoană juridică Stroe Daniela.
6.Subscrisa RDV Insolvenţă SPRL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC Blagamir SRL conform Sentinţei comerciale nr.337/F/20.04.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.3016/103/2009, în temeiul art.108 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Intrarea în faliment a debitorului în procedura generală având în vedere că planul propus de debitor a fost respins de toate categoriile de creanţe înscrise la masa credală.
7.1. Debitorul SC Blagamir SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Blagamir SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 28.05.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 11.06.2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 25.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 27.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 06.08.2010.
8.    Adunarea creditorilor: Se convoacă adunarea creditorilor la data de 07.06.2010, ora 12.00 având ca ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului creditorilor. Adunarea creditorilor va avea loc în Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr.3, bl. E2 (bloc turn Ozana), et. 1, ap. 20, judeţul Neamţ.
9.    Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata