BLUE SKY CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în formă simplificata

CUI: 18679940
Data emiterii: 22.04.2010
Data publicării în BPI: 23.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 8460/99/2009 (571/2009); Tribunalul Iasi-Secţia Comercial Faliment 2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr.20A, telefon/fax 0232/215160.
3.Debitor: SC Blue Sky Construct SRL, cu sediul în municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr.29, nr. cad. C42, et.1, parţial etaj, număr de ordine în Registrul Comerţului sub nr.J22/1230/2006, CIF 18679940.
4.Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iaşi; CIF RO 20749991, sediu în Iaşi, str. Anastasie Panu nr.13, bloc „Ghica Voda” nr.3A, mezanin, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0025/2006; tel./fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar ec. Apetrei Mărioara.
6.Subscrisa: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Blue Sky Construct SRL, conform sentinţei comerciale nr.399/S din data de 15.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comerciala şi Contencios Administrativ, în dosarul 8460/99/2009 (571/2009), notifică:
7.Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificata împotriva debitorului SC Blue Sky Construct SRL, dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acestuia.
7.1.Debitorul SC Blue Sky Construct SRL are obligaţia ca în pana la data limita de 26.04.2010 sa predea lichidatorului judiciar intreaga gestiune a debitoarei, impreuna cu actele şi informatiile prevăzute la art.28 alin.(1) din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, asa cum prevede art.35 coroborat cu art.44 din legea 85/2006, documente pe care are obligatia sa le depuna şi la dosarul cauzei.
7.2.Creditorii debitorului SC Blue Sky Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.06.2010.Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 23.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 02.09.2010.
8.Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Anastasie Panu nr.13, bloc „Ghica Vodă” nr.3A,mezanin, la data de 10.09.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, a preşedintelui comitetului, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, orice alte aspect necesare derulării procedurii.
9.Deschiderea procedurii falimentului în forma simplificata, ridicarea dreptului de administrare şi constatarea dizolvării debitorului se notifică, conform Cod proc.civ., debitorului, creditorilor şi ORC Iaşi pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se publica în BPI şi intr-un ziar de larga circulatie.
10.Lichidatorul judiciar convoacă, în temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006, Adunarea Generala a Asociaţilor SC BLUE Sky Construct SRL în vederea desemnării administratorului special, la data de 04.05.2010, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar. în cazul în care asociaţii debitoarei nu se vor prezenta la prima convocare AGA, aceasta va fi reprogramată pentru data de 11.05.2010, 11.00, la sediul lichidatorului judiciar.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata