BLUE STAR SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea direct în faliment

CUI: 3915105
Data emiterii: 14.05.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

1.Date privind dosarul: număr nou dosar 8837/99/2009 (format vechi 610/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător-sindic Grădinaru Brînduşa Daniela
2.Arhiva/registratura instanţei: str. N. Gane nr.20A, Iaşi, jud. Iaşi; tel.0232/215160, cu program de la orele 9 la 13.
3.1. Debitor: SC Blue Star SRL Iaşi, cu sediul social declarat în Iaşi, str. Dimineţii nr.4, bl.788, sc.D, ap.4, ap. Part.; CUI 3915105; nr. la ORC J22/499/1993.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor: Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Iaşi.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Pica Toader, Dos. Naţională nr.82, bl.D13, et.1, ap.3, Iaşi, CIF 19510701; nr. matricol 1B1418; tel. 0770555983; 0332/437093, reprezentat de consilier juridic Pica Toader.
6.C.I.P.I. Pica Toader cu elementele de identificare menţionate la pct.5, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Blue Star SRL Iaşi, conform sentinţei comerciale nr. 507/S/11.05.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială în dosarul nr. nou 8837/99/2009 (nr. format vechi 610/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea direct în procedura de faliment a debitorului SC Blue Star SRL Iaşi, prin sentinţa comercială nr.507/S/11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul 8837/99/2009 (nr. format vechi 610/2009).
7.1.Debitorul SC Blue Star SRL Iaşi are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorului este 09.07.2010. În temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat, atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru predarea actelor societăţii către administratorul judiciar este 21.05.2010; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.07.2010.
Termenul limită pentru înregistrarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de minimum 10 zile înainte 07.09.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 07.09.2010; Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 10.09.2010;
8.Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, str. N. Gane nr.20A, în data de 03.09.2010 ora 11, având ca ordine de zi: definitivarea desemnării administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia; desemnarea Comitetului creditorilor şi alegerea preşedintelui acestuia.
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata