BOREAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 10034558
Data emiterii: 18.05.2010
Data publicării în BPI: 20.05.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 4935/40/2009, Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Pruteanu Lică.
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Botoşani, str. Maxim Gorki nr.8, judeţul Botoşani, număr de telefon: 0231/511739/203, programul arhivei/registraturii instanţei: orele 09.00 -13.00.
3.Debitor: SC Boreal SRL Botoşani, număr de ordine în registrul comerţului: J07/393/1997, C.U.I.: 10034558, sediul social: Bucecea, judeţul Botoşani.
4.Lichidator judiciar: C.I.I. Dascălu Constantin – Lulu, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 10314, C.I.F.: 21670780, atribut fiscal: RO, sediul social: Botoşani, str. Griviţa nr.1, bl. 14 A, sc.A, et. 1, ap. 1, judeţul Botoşani, tel/fax: 0231/531373, e-mail: [email protected] nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Dascălu Constantin Lulu.
5.Subscrisul: C.I.I. Dascălu Constantin – Lulu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Boreal SRL Botoşani, conform sentinţei nr.292 din data de 08.04.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, secţia comercială şi de contencios administrativ în dosarul nr.4935/40/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:
– debitorul deşi şi-a declarat intenţia de reorganizare nu a depus un plan;
– debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare;
– nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;
– obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat; – activitatea debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale;
– a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei comerciale nr.292 din data de 08.04.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus
7.1.Debitorul SC Boreal SRL Botoşani are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Boreal SRL Botoşani, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 13 mai 2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 3 iunie 2010.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 10 iunie 2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 17 iunie 2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 24 iunie 2010.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei pentru creanţe de până la 100 lei, 1,50 lei pentru creanţe între 100 şi 1.000 lei, 3 lei pentru creanţe între 1.000 şi 10.000 lei şi timbru de 5 lei pentru creanţe de peste 10.000 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata