BOSIDO IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 8998950
Data emiterii: 20.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 5701/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava, programul arhivei instanţei 09-13. 3.Debitor: SC Bosido Impex SRL Suceava, CIF 8998950, sediul social mun. Suceava, Calea Uniri, nr.96, bl.64, sc.B, parter, cam 11, jud. Suceava.
4.Creditor: conform lista anexa.
5.Lichidator judiciar: Lexinsolv IPURL Suceava, sediul social: str. Zamcei, nr.5, mun. Suceava, jud. Suceava, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0101, tel/fax 0230551784, e-mail: lexinsolv@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Ec. Ceuca Ion.
6.Subscrisa Lexinsolv IPURL Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Bosido Impex SRL Suceava, conform Sentinţei nr.327 din 11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5701/86/2009, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în procedura de faliment, având în vedere că: a fost aprobată cererea administratorului judiciar, prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei comerciale nr. 327 din data de 11/05/2010, pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
7.1.Debitorul SC Bisido Impex SRL Suceava are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Bosido Impex SRL Suceava, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 08/06/2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 22/06/2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 15/07/2010. Termenul limita pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar 07/09/2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 21/09/2010.
8.Lichidatorul judiciar convoacă Adunarea Generală a creditorilor împotriva debitorului SC Bosido Impex SRL Suceava, la data de 06/07/2009, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Suceava, str. Zamcei, nr.5, jud. Suceava, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; confirmarea lichidatorului judiciar şi a comisionului de administrare; aprobarea evaluării bunurilor proprietatea debitorului; stabilirea modalităţilor de vânzare.
9.Deschiderea procedurii de faliment şi convocarea Adunării generale a creditorilor se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata