BOVIS GROUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 24321369
Data publicării în BPI: 17 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Date privind dosarul: Nr. dosar 3128/93/2014 Tribunalul Ilfov Secţia Civilă

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Jud. Ilfov, Oras Buftea, Str. Stirbei Vodă, nr. 24 programul arhivei/registraturii instanţei 9.30-14.00

3. Debitor: BOVIS GROUP S.R.L., cu sediul în Jud. Ilfov, Oras Pantelimon, B-dul Biruintei, nr. 56A, înmatriculat în registrul comerţului sub numărul J23/2501/2008, cod unic de înregistrare 24321369

4. Creditor:

5. Lichidator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ STOICA ADRIAN, C.I.F. 23307013 Sediul: Bucuresti, sector 1, B-dul. Bucurestii Noi, nr. 76, bl. A12, sc. A, et. 5, ap. 22, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B0735 Tel/Fax 0726104214, 0318177154, e-mail [email protected] Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Stoica Adrian

6. Subsemnatul: Stoica Adrian în calitate de lichidator judiciar al debitorului BOVIS GROUP S.R.L., conform Incheiere din data de 13.11.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov, în dosarul 3128/93/2014, în temeiul art. 99 si următoarele din Legea 85/2014, notifică

7. Intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificată

7.1. Debitorul BOVIS GROUP S.R.L. prin administratorul statutar are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului judiciar documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014

7.2. Creditorii debitorului BOVIS GROUP S.R.L., trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.12.2014
În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţienţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar de creanţe este 27.12.2014
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 15.01.2015
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la Incheierea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea 85/2014 este 15 zile de la notificare

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Cezar Boliac, nr. 6, intrarea 2, et. 1, Data 30.12.2014 Ora 14.00 având ca ordine de zi : prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea lichidatorului judiciar; stabilirea onorariului lichidatorului judiciar

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă la adresa menţionată la punctul 5.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra averii debitorului (art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata