BUSECO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

9
CUI: 6866813
Data emiterii: 20.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 6578/110/2009, Tribunal Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător – sindic Gabriel Grancea.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bacău str. Ştefan cel Mare nr.4 loc. Bacău jud. Bacău.
2.1.Debitor: SC Buseco SRL, Bacău, str. Cremenea, bl. 2, sc.C, etaj 2, apartament 8, jud. Bacău, CIF C.U.I 6866813, J04/2548/1994.
3.Administrator judiciar: Insolvexpert SPRL, CIF 17079093, sediul social: str. Vasile Alecsandri nr.41, et.6, Bacău, judeţ Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0129, tel: 0740619873, 0723612792, fax: 0234525216.
4.Subscrisa Insolvexpert SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Buseco SRL conform sentinţei civile nr.489 din data de 22.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 1734/110/2010 în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului Buseco SRL prin sentinţa civilă nr.489 din data de 22.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6578/110/2009. 7.1.Debitorul Buseco SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului Buseco SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03.06.2010
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 17.06.2010.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 01.07.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar: Adresa din Bacău str. Vasile Alecsandri nr.41, et.6. data 22.06.2010, ora: 12.
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de0,5 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News