CARACUL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 10086930
Data emiterii: 6.05.2010
Data publicării în BPI: 18.05.2010

Date privind dosarul: nr.dosar 942/89/2010. Tribunalul Vaslui. Secţia Civilă, Judecător – sindic Agafiţei Vasile. Arhiva/registratura instanţei: Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui. Programul arhivei/registraturii instanţei 0900- 1300.
Debitor: SC Caracul SRL, CIF 10086930, sediul social în sat Satu Nou, com. Muntenii de Sus, jud. Vaslui, nr. de ordine în registrul comerţului J37/322/1997.
Administrator special: nu are.
Creditor: Administraţia Finanţelor Publice Vaslui.
Administrator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0745630037, 0235470844, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.
Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Caracul SRL, conform încheierii civile nr.21/F/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 942/89/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62, coroborat cu art.109 din Lg.85/2006 notifică: deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Caracul SRL Tanacu, prin încheierea civilă nr.21/F/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 942/89/2010.
Debitorul SC Caracul SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006.
Creditorii debitorului SC Caracul SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.07.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 16.08.2010.
Adunarea creditorilor: prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 29.07.2010 la biroul administratorului judiciar din Huşi, str. Calea Basarabiei, nr.108B, jud. Vaslui, ora 1200, având următoarea ordine de zi:
1.confirmarea administratorului judiciar desemnat de instanţa de judecată;
2.constituirea comitetului creditorilor şi desemnarea preşedintelui acestuia;
3.discutarea şi aprobarea raportului administratorului judiciar.
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) Lg.85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar la valoare.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr.85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata