CARDINAL CONSULT SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 21940565
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 06.11.2014
1. Număr dosar 4988/62/2014 al Tribunalului Brasov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal – Judecător sindic Simona Liliana Enache

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul 15 Noiembrie, Nr. 45, Brasov, jud. Brasov, Număr de telefon 0268/419615, Programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8,30 – 12,30

3. Debitor: Cardinal Consult SRL, cu sediul în Brasov, str. De Mijloc nr. 93, jud. Brasov, înscrisă la Registrul Comerţului sub nr. J08/1639/2007, având CUI 21940565.

4. Creditori: –

5. Administrator judiciar: EOS Insolvency SPRL, CIF 27084550, sediul social în mun. Brasov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, parter si mezanin, jud. Brasov, Număr de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale RSP 0466, Fax 0268/412396, Mobil 0722224741, E – mail office@eos – insolvency. ro, reprezentant Prunaru Ioan Claudiu

6. Subscrisa: EOS Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Cardinal Consult SRL, conform sentinţei civile nr. 2570/sind din 25.09.2014 pronunţată de Tribunalul Brasov în dosarul nr. 4988/62/2014, în temeiul art. 99 si art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă:

Notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura generală de insolvenţă.

7.1. Debitorul Cardinal Consult SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului Cardinal Consult SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 06.11.2014. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.1. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în insolvenţă: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 20.11.2014. Termen pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 04.12.2014. Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din mun. Brasov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, parter si mezanin, jud. Brasov, în data de 25.11.2014 ora 1500.

Ordine de zi:

1. Confirmarea administratorului judiciar si stabilirea onorariului acestuia în cuantum de 3.000 lei +TVA/lună, la care se adaugă un procent de 10% din valoarea fondurilor obţinute în cadrul procedurii;
2. Desemnarea comitetului creditorilor.

8. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brasov pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea 85/2014.

2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

6. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata