CARTECH SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17291273
Data emiterii: 15.04.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. 687/103/2010, Tribunal Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ; Judecător¬sindic Dumitreasa Cristinel; Termen 11.06.2010.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bd. Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, număr de telefon 0233/212294. Programul arhivei/registraturii instanţei Luni – Vineri 09 – 13, Miercuri 15 – 17.
2.1.Debitor: SC Cartech SRL, CIF 17291273; sediul social în Piatra Neamţ, str. Mihail Stamatin, nr.13, jud. Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului J27/392/2005.
3.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ţepeş-Ghibosu Ionel, CIF 25114787; sediul social: Bd. Decebal, nr.3, bl.E2, et.6, ap.90, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2347, tel./fax 0233/228380, e-mail: ci.tepes@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Ţepeş-Ghibosu Ionel.
4.Subscrisa Cabinetul Individual de Insolvenţă Ţepeş-Ghibosu Ionel în calitate de lichidator judiciar provizoriu, conform Încheierii din 19.03.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 697/103/2010, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
5.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare.
6.1.Debitorul Cartech SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului Cartech SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 14.05.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 6.2.2.Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.05.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 11.06.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 26.06.2010.
7.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata