CASE UTILAJE CONSTRUCTII SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificata a insolvenţei

CUI: 18861925
Data publicării în BPI: 25 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Număr dosar: 1590/93/2014, Tribunal Ilfov, Secţia Civila.

2. Registratura instanţei: str. Stirbei Vodă, nr. 24, Oras. Buftea, Judeţul Ilfov.

3.Debitor: SC CASE UTILAJE CONSTRUCTII SRL cod de identificare: 18861925, sediul social: DN 2 Bucuresti – URZICENI KM 20+600 – SINDRILIŢA, Judeţul Ilfov, număr de ordine în registrul comerţului J23 /2018 /2006.

4.Creditor: IVECO CAPITAL LEASING IFN SA

5.Lichidator judiciar: PHOENIX LAR IPURL, cod de identificare fiscală: 20570367, sediul social: Sos. Alexandriei, bl.A5, ap.8, Giurgiu, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 0046, sediul procesual pentru comunicarea actelor de procedura str. Garii de Nord nr. 6-8, sc.4, et. 5, Ap 50, Cod postal 010857, sector 1 Bucuresti, 0246.230.690, 0745.129.797, fax 0246.230.690, e-mail:[email protected],nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Mariana Rădoi.

6.Subscrisa PHOENIX LAR IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC CASE UTILAJE CONSTRUCTII SRL conform sentinţei civile din data de 28.10.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia Civila, în dosarul nr. 1590/93/2014, în temeiul art. 33, alin.(6), art. 3 pnct 25, rap. la art. 107 alin.2, din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC CASE UTILAJE CONSTRUCTII SRL conform Sentinţei Civile nr. 3338 din data de 28.10.2014 pronunţată de Tribunal Ilfov, Secţia Civila în dosarul susmentionat.

7.1. În temeiul art. 107 al. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, instanta dispune dizolvarea debitorului. În temeiul art.107 al 2 lit a) rap. la art.47 alin 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei instanta ridică dreptul de administrare al debitorului.În temeiul art. 107 al 2 rap. la disp art. 35 si 44 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, instanta stabileste termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor/prin administratorul NIŢOI RĂZVAN către lichidator, împreună cu lista actelor si operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii.

Se dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi bănesti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar

7.2. Debitoarea are obligatia de a preda lichidatorului judiciar si de a depune la dosarul cauzei situaţia exactă a activului si pasivului societăţii, lista bunurilor (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 3 ani, sau pe care încă le mai deţine societatea, cu o valoare individuală, asa cum a figurat înregistrat în contabilitate, superioară sumei de 20.000 de lei- si să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, să prezinte o situaţie la zi a creditorilor si debitorilor societăţii si un sold la zi al contului de casă si de bancă al societăţii, precum si evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit ultimilor 3 balanţe întocmite de societate depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC).

8. De asemenea, administratorul statutar NIŢOI RĂZVAN urmează să prezinte practicianului în insolvenţă toate documentele contabile ale societăţii, în termen de 5 zile de la comunicarea sentintei de deschidere a procedurii insolventei, dar nu mai târziu de maxim 10 zile de la publicarea sentintei în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI), însoţite si de datele necesare soluţionării prezentului dosar, inclusiv de cele ce urmează:

1. lista cuprinzând numele si adresele creditorilor si toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul social complet, suma datorată aflată în sold; fisa contului furnizor/ fisa partenerului creditor- cuprinzând rulajele si soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum si soldul final);

2. lista cuprinzând numele si adresele debitorilor si toate debitele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul social complet, suma datorată aflată în sold; fisa contului client/ fisa partenerului debitor- cuprinzând rulajele si soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum si soldul final);

3. lista cuprinzând toate încasările, plăţile si compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractanţilor,

4. lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate

5. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 3 ani- sau pe care încă le mai deţine societatea, cu o valoare individuală, asa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare, înregistrată în contabilitate, superioară sumei de 20000 de lei Ron- si să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, (situaţia activelor societăţii);

6. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le deţinea societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, însoţită de ultimele 3 registre inventar anuale întocmite de societate;

7. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar) la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecărei mărfuri în parte;

8. o listă cuprinzând toate încasările, plăţile si compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractanţilor”, sens în care dispune în sarcina debitorului prin reprezentanţii statutari anterior indicaţi să întocmească această listă si să o reactualizeze permanent si să o comunice instanţei la data de 25 a fiecărei luni- după ce va fi reactualizată. În cuprinsul acestei liste urmează să se regăsească inclusiv plăţi efectuate de către diversi debitori către terţi (creditori ai societăţii aflate în insolvenţă. etc), plăţi efectuate în contul unor creanţe, respectiv debite pe care le are societatea aflată în insolvenţă, iar prin această metodă s-ar putea evita supravegherea acestor plăţi de către administratorul/lichidatorul desemnat de către instanţă.

9. Să indice care este suma totală pe care o are în contul casa, precum si suma totală pe care o are în conturi la bănci societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, precum si evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit ultimelor 6 balanţe întocmite de societate depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC),;

10. lista cuprinzând:

a) totalitatea actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;
b) totalitatea operaţiunilor în care prestaţia debitorului depăseste vădit pe cea primită, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
c) totalitatea actelor încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;
d) totalitatea actelor de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer;
e) totalitatea operaţiunilor de constituire a unui drept de preferinţă pentru o creanţă care era chirografară, în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
f) totalitatea plăţilor anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii;
g) totalitatea actelor de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 3 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvenţă ori de a frauda un creditor.

11. lista cuprinzând totalitatea actelor sau operaţiunilor, încheiate în cei 3 ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul:

a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, în situaţia în care debitorul este acea societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată;
b) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic;
c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, în situaţia în care debitorul este respectiva societate pe acţiuni;
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acţiuni cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă;
e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deţinând o poziţie de control asupra debitorului sau a activităţii sale;
f) cu un coproprietar sau proprietar devălmas asupra unui bun comun;
g) cu soţul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a) – f).

12. lista cuprinzând toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 3 ani. Dispune ca reprezentanţii statutari ai societăţii, să comunice instanţei toate aceste informaţii anterior arătate (fiecare filă va fi certificată pentru conformitate ) cu referire la numărul de dosar al instanţei, cel târziu până la următorul termen de judecată ( lista de la poziţia 8 va fi comunicată lunar, în forma reactualizată).

9. Se convoacă adunarea asociaţilor debitoarei în data de 04.12.2014. ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar situat în adresa str. Gării de Nord nr. 6-8 sc. 4, et. 5, ap. 50, sector 1, Bucuresti, în vederea desemnării unui administrator special persoana fizica ori juridica.

10. Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii – 10 zile de la notificare, precum si termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăsi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

11.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.12.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

12. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.12.2014. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor este 11.01.2015.

13. Se notifică faptul că prima sedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc la adresa: str. Gării de Nord nr. 6-8 sc. 4, et. 5, ap. 50, sector 1 Bucuresti, data 07.01.2015 ora 13:00 având ca ordinea de zi:
1. prezentarea situaţiei debitorului si aprobarea rapoartelor intocmite de lichidatorul judiciar;
2. desemnarea comitetului creditorilor si a presedintelui comitetului creditorilor;
3. confirmarea lichidatorului judiciar;
4. stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.

4. Prezenta se notifică: către: debitoarei SC CASE UTILAJE CONSTRUCTII SRL, administratorului NITOI RAZVAN, asociatilor debitoarei MINCU PATRASCU – BRANCUSI CONSTANTIN si MARCIU MARIUS – CORNEL, Adunării Generale a Asociaţiei, Asociaţilor, (pentru punerea la dispoziţie a întregii documentaţii contabile, a tuturor contractelor încheiate, a registrelor, inclusiv a următoarelor documente ce urmează a fi atasate raportului: ultimele 3 bilanţuri contabile depuse de către societate la organele, ultimele 6 balanţe depuse de societate-ultimele 3 registre inventar anuale întocmite/ depuse de societate;etc.), organelor fiscale competente (pentru comunicarea raportărilor societăţii, ultimele 3 bilanţuri contabile depuse de către societate la organele, ultimele 6 balanţe depuse de societate-ultimele 3 registre inventar anuale întocmite/ depuse de societate, Direcţiilor de Taxe si Impozite Locale sector 1-6 si Primariei Comunei Ganeasa, Primarieie Localitatii Jilava, Primariei Giurgiu (pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea figurează sau a figurat în evidenţe, si a debitelor restante), Autorităţii Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară (pentru comunicarea tuturor bunurilor imobile cu care Societatea figurează sau a figurat în evidenţe), Arhivei Electronice de Garanţii Mobiliare, pentru comunicarea tuturor datelor (istoricul acestora) cu care Societatea figurează sau a figurat în evidenţe – si cu indicarea situaţiei la zi a acestora, MAI- INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR, Autorităţii Aeronautice Civile Romane, Aeroclubul României, Autorităţii Navale Române (pentru a se comunica dacă Societatea a figurat sau figurează în evidenţe cu autovehicule, ambarcaţiuni sau mijloace de transport aerian, în calitate de proprietar/utilizator, sens în care să ne comunice datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricaţie, data înmatriculării, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietar- dacă a fost între timp înstrăinat), iar în măsura în care societatea mai figurează
cu astfel de bunuri în evidenţe si acestea nu pot fi sechestrate în mod efectiv de către lichidator, se vor efectua cereri de notare/aplicare a interdicţiei de înstrăinare la organul fiscal, la Organul de Poliţie Rutieră si privilegiul si dreptul de preferinţă al creditorilor înscrisi la masa credală în dosarul de insolvenţă la Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, ANAF, prin Administraţiile Financiare în care s-au aflat sediile societăţii în ultimii 3 ani, si Direcţiei de Specialitate competentă- Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare, pentru a ne comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a deţinut, sau încă le mai deţine, CGMB- Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Actualizare, Valorificare Bază Date(după caz Oficiului Român pentru Imigrări), pentru comunicarea datelor de domiciliu si resedinţă a persoanelor cu calitatea de asociat sau administrator, ONRC/sau ORC Ilfov, pentru a se comunica un certficat constatator din care să rezulte toate menţiunile extinse înregistrate în evidenţele ONRC cu privire la debitoare de la înfiinţare până în prezent (dacă compania e înregistrată la ONRC, în caz negativ – să se adreseze Registrului Societăţilor Agricole Ori Registrului Asociaţiilor Si Fundaţiilor/ instituţiei care gestionează registrul Public
privind compania pentru a consulta dosarul si să prezinte o situaţie a modului în care a evoluat situaţia persoanelor care au făcut parte din companie cu indicarea datei la care au intrat/ au fost exclusi/s-au retras), tuturor instituţiilor bancare care funcţionează pe teritoriul României pentru a se comunica lista conturilor cu care societatea a figurat sau încă mai figurează în evidenţe, rulajele (extrasele de cont) desfăsurate cuprinzând datele extinse pe ultimele 6 luni, totalul rulajelor (soldurile) pentru fiecare an din anii 2012, 2013 si 2014, si o listă a datelor persoanelor împuternicite pe conturi, Administraţiei Fondului pentru Mediu – în măsura în care societatea a avut sau are un obiect de activitateautorizabil, pentru a ne comunica situaţia debitelor cu care societatea figurează în evidenţele acestora precum si identitatea persoanei/lor care au făcut raportări, Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru a ne comunica situaţia debitelor cu care societatea figurează în evidenţele acestora precum si identitatea persoanei/lor care au făcut raportări,
lista salariaţilor si fotocopii după contracele de muncă, Furnizorilor de servicii de telefonie (Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figurează debitoarea, precum si fotocopii după contractele încheiate cu aceasta, contracte în baza cărora au fost furnizate servicii în ultimii 3 ani, Furnizorilor de utilităţi de la sediul debitorului (energie electrică, gaze, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figurează debitoarea, precum si fotocopii după contractele încheiate cu aceasta, contracte în baza cărora au fost furnizate, instanţelor judecătoresti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, în vederea aplicării prevederilor art. 36 din lege.

15. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru efectuarea menţiunii.

16. Totodată, se va deschide de către debitoare un cont la o unitate bancara din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în caz contrar acesta va fi deschis de lichidatorul judiciar.

17. Se notifică instanţele judecătoresti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, precum si instanţele judecătoresti din alte judeţe unde debitorul are bunuri.

Informatii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar va fi transmis în mod direct acestuia, fie prin fax 031.101.34.27, posta, sau e-mail: [email protected]

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata