CASINO ENTERTAINMENT CENTER SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă prin procedura generală

CUI: 16127931
Data publicării în BPI: 27 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 10.11.2014
1.Date privind dosarul: Număr dosar 30927/3/2014 Tribunalul Bucuresti.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Bucuresti, Bd. Unirii nr.37, sector 3. Programul arhivei/registraturii instanţei: 09.30-14.00

3.Debitor: SC CASINO ENTERTAINMENT CENTER SRL, cu sediul social în Bucuresti, Calea 13 Septembrie, Complex Comercial Prosper nr. (221-225)-227, Spaţiul nr. E 1.1 A, sector 5, Cod de identificare fiscală 16127931, având număr de ordine în registrul comerţului J40/1858/2004.

4.Administrator judiciar: TEMPUS Grup I.P.U.R.L., Cod de identificare fiscală CIF:RO 30045861, sediul social in București, Intrarea Catedrei 17-23, parter, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II 0590/2012 tel./fax +403.43.26.028, e-mail [email protected], nume si prenume practician coordonator Serban NICOLAE 5.Subscrisa: TEMPUS GRUP I.P.U.R.L., administrator judiciar al debitorului SC CASINO ENTERTAINMENT CENTER SRL, cu sediul social în Bucuresti, Calea 13 Septembrie, Complex Comercial Prosper nr. (221-225)-227, Spaţiul nr. E 1.1 A, Cod de identificare fiscală 16127931, având număr de ordine în registrul comerţului J40/1858/2004, desemnat prin încheierea de sedinţă, pronunţată la data de 26.09.2014 de Tribunalul Bucuresti, în dosarul nr. 30927/3/2014, în temeiul art. 99 alin (3) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventă, notifică

Intrarea în procedura generală de insolvenţa, a debitoarei SC CASINO ENTERTAINMENT CENTER SRL cu sediul social în Bucuresti, Calea 13 Septembrie, Complex Comercial Prosper nr. (221-225)-227, Spatiul nr. E 1.1 A, Cod de identificare fiscală 16127931, având număr de ordine în registrul comerţului J40/1858/2004 Tribunalul Bucuresti, prin, încheierea de sedinţă, pronunţată la data de 26.09.2014, a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă în temeiul dispoziţiilor art. 71 alin.1 din Legea 85/2014.

In temeiul art. 99 alin. 1-3 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventă, dispune notificarea deschiderii procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin.1 din lege, debitorului si Oficiului Registrului Comerţului sau, dupa caz, registrului societaţilor agricole ori registrului asociaţiilor si fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru
efectuarea menţiunii, instanţelor judecatoresti în a caror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, precum si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicarii art. 75 din lege.
6. Creditorii SC CASINO ENTERTAINMENT CENTER SRL, care au înregistrat creanţe împotriva debitorului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a debitoarei prin depunerea Cererii de admitere a creanţei”. Fixează urmatoarele termene limită:

6.1. Termenul limită de depunere de catre creditori a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 15 zile de la notificare;

6.2. Termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăsi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a opoziţiilor;

6.3. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 10.11.2014.

În temeiul art.114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

6.4. Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afisarea si publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar de este 02.12.2014

6.5. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 29.12.2014.

6.6. Data primei adunări generale a creditorilor 08.12.2014, care va avea loc la sediul administratorului judiciar din București, Intrarea Catedrei 17-23, parter, sector 1

6.7. Termenul pentru continuarea procedurii: 30.01.2015

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Bucuresti „Cererea de admitere a creanţei” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, respectiv va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum si menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă
sau garanţii.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate cu originalul si vor fi depuse la registratura Tribunalului Bucuresti sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a rămâne la dosarul cauzei si unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata