CBC DEVELOPMENT DESIGN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18528000
Data publicării în BPI: 24 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 07.01.2015

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1298/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. Judecător sindic: Claudiu Gligan

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalul Specializat Cluj, str. Dorobanţilor nr. 2-4, jud. Cluj. Număr de telefon: 0264/59.61.10, 0264/59.61.11. Programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 0830 – 1230.

3.1. Debitor: Cbc Development Design SRL Cod de identificare fiscală RO18528000, sediul social în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului J12/1078/2006

3.2. Administrator special: nu este desemnat

4.Creditori: toţi creditorii Cbc Development Design SRL

5.Administrator judiciar: SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 si având C.I.F. RO26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, tel. 0364-146.512, fax. 0364-146.515, e-mail: [email protected]

6. SOLVENDI S.P.R.L în calitate de administrator judiciar al debitoarei Cbc Development Design SRL, conform sentinţei pronunţate la data de 12.11.2014 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 1298/1285/2013, în temeiul art. 61 alin (1) si art. 62 alin (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică

7.1. Intrarea debitorului Cbc Development Design SRL în procedura de insolvenţă forma generală.

7.2. Creditorii debitorului Cbc Development Design SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este data de 07.01.2015.
În temeiul art. 76 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite în cadrul procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea, comunicarea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor este data de 14.01.2015.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar este de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este data de 28.01.2015.

8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj.

9. Data primei adunări a creditorilor, pe care o convocăm prin prezenta notificare, este 21.01.2015, ora 15.00, si va avea loc la sediul administratorului judiciar SOLVENDI S.P.R.L – Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr. 18, et. II., jud. Cluj. Ordinea de zi a sedinţei va fi următoarea:
1. prezentarea măsurilor efectuate de la declansarea procedurii,
2. prezentarea activului si a pasivului societăţii,
3. prezentarea si aprobarea raportului privind cauzele si împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă si a concluziilor acestuia,
4. aprobarea concluziilor privind persoanele cărora le este imputabilă declansarea insolvenţei,
5. desemnarea comitetului creditorilor si a presedintelui acestuia,
6. analiza si aprobarea strategiei de continuare a procedurii,
7. confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar şi aprobarea ofertei financiare a acestuia.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Specializat Cluj „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. Cererea va cuprinde creanţele născute până la data deschiderii procedurii (12.11.2014), iar eventualele penalităţi vor fi calculate până la data deschiderii procedurii.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi întocmite în dublu exemplar, pentru ca administratorul judiciar să aibă posibilitatea să ridice unul de la dosar în vederea verificării acesteia. Acestea vor putea fi depuse fie direct la dosar fie vor fi transmise prin postă pe adresa instanţei menţionată la începutul acestei notificări.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj.

5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei sub sancţiunea anulării cererii.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata