CEBC INTERNATIONAL MEDIA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 24830435
Data publicării în BPI: 14 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 07.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1136/93/2014, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Buftea, str. Stirbei Vodă, nr. 24, jud. Ilfov

3.Debitor: SC CEBC International Media SRL, cod de identificare fiscală: 24830435 sediul social: Oras Otopeni, str. Petre Ispirescu, nr. 9, jud. Ilfov, Număr de ordine în registrul comerţului: J23/3761/2008

4.Creditori: creditori care au creanţe de recuperat

5.Lichidator judiciar: Art Insolv SPRL cu sediul în Câmpulung, sos. Naţională, nr. 179, jud. Arges, Tel: 0744470426, Fax: 0248 529 222; E-mail: Argesinsolv@yahoo.com; nr. de înregistrare RFO 0505.

6.Subscrisa Art Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CEBC International Media SRL, conform Hotărârii intermediare 2831/2014 din data de 23.09.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, in dosarul 1136/93/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62 alin. (1) si următoarele din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006 coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28 alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28 alin. (2) din acelasi act normativ, notifică:

7. Intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului SC CEBC International Media SRL, conform Hotărârii intermediare 2831/2014 din data de 23.09.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, în dosarul 1136/93/2014.

7.1 Debitorul are obligaţia ca în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de 07.11.2014. in temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţe/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii; termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmire, afisare si comunicarea tabelului suplimentar: 17.11.2014; termen pentru depunerea contestaţiilor: 5 zile de la publicarea tabelului suplimentar; termenul de soluţionare a contestaţiilor si întocmire a tabelului definitiv consolidat:
02.12.2014.

– în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal ’’ Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar’’ cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind Procedura Insolvenţei.

– Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele privind constituirea de garanţii, în copii certificate.

– Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct, acestuia prin postă.

– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plaţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata