CELICONS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 15421164
Data emiterii: 18.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3017/103/2009; Tribunal Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ; Judecător – sindic Dumitreasa Cristinel.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bd. Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel. 0233/212294. Programul arhivei/registraturii instanţei Luni – vineri 9 – 13, Miercuri 15 – 17.
3.1.Debitor: Celicons SRL, CIF 15421164; sediul social Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.17, jud. Neamţ, nr. de ordine în registrul comerţului J27/672/2003.
4.Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, CUI 2612812, Bd. Traian, nr.19 bis, Piatra Neamţ, Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ – D.I.T.L., CUI. 2612790, Bd. Republicii, nr.27, bl.A12, Piatra Neamţ, Rocredit IFN SA, CUI 20898691, J24/217/2007, str. Tudor Vladimirescu, nr.34, Baia Mare, Maramureş,
Banca Carpatica SA – Sibiu, CUI 11447021, J32/80/1999, str. Autogării, nr.1, Sibiu, jud. Sibiu,
Finico Invest SRL, CUI 17200569, J27/246/2005, Piaţa Ştefan cel Mare, nr.17, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ţepeş-Ghibosu Ionel, CIF 25114787; sediul social: Bd. Decebal, nr.3, bl.E2, et.6, ap.90, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2347, tel./fax: 0233/228380; E-mail: ci.tepes@yahoo.com.
6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Ţepeş-Ghibosu Ionel în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Celicons SRL, conform Sentinţei comerciale nr.420/F/07.05.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 3017/103/2009, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică
7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei comerciale nr.420/F din 07.05.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
7.1.Debitorul SC Celicons SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Celicons SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 04.06.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 18.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 02.07.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 13.08.2010. Deschiderea procedurii de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata