CHIUC LP SNC – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 2586187
Data emiterii: 10.05.2010
Data publicării în BPI: 12.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4079/40/2009, Tribunal Botoşani, Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător – sindic Axinte Lăcrămioara.
2.Arhiva instanţei: str. Maxim Gorki nr. 8, loc. Botoşani, jud. Botoşani, nr. tel. 0231/511739, programul arhivei instanţei: 9-13.
3.1.Debitor: SC Chiuc LP SNC CIF 2586187, sediul: str. Mareşal Ion Antonescu nr. 4, bl.E4, sc.C, ap.2, jud. Botoşani; nr. de ordine în registrul comerţului J07/939/1992
4.Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Botoşani – Piaţa Revoluţiei nr. 5 Botoşani,
Primăria Botoşani – Piaţa Revoluţiei nr. 1, Botoşani,
ITM Botoşani – Calea Naţională nr. 83A bis Botoşani;
AVAS – str. Promoroacă nr. 9-11 sector 1 Bucureşti.
5.1.Administrator special: Chiuc Petrică.
5.2.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, atestat 1B0223/2007, CIF 25877096; sediul social str. Griviţa nr. 1, bl.14D, sc.D, ap.24, Botoşani; sediul ales pentru corespondenţă str. Aprodu Purice nr. 5, Botoşani; tel./fax: 0231/514228; 0744/533.310, e-mail: bordianuliliana@gmail.com.
6.Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Chiuc LP SNC Botoşani, conform sentinţei comerciale nr. 320 din data de 22.04.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4079/40/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii de faliment din perioada de observaţie împotriva debitorului SC Chiuc LP SNC Botoşani prin sentinţa comercială nr. 320 din 22.04.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4079/40/2009.
7.1.Debitorul SC Chiuc LP SNC are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Chiuc LP SNC, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii este 19.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 10.06.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 18.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor născute în cursul procedurii este 24.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 29.06.2010.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei la Primăria Botoşani – RO13 TREZ 1162 1070 203X XXXX cod fiscal 3372882 şi de un timbru judiciar de 0,50 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata