CLAU-SIMM SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 19017763
Data emiterii: 20.05.2010
Data publicării în BPI: 31.05.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar 1597/40/2010, Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Axinte Lăcrămioara.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel. 0231/511739, interior 203, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri 9 – 13
3.1.Debitor: SC Clau Simm SRL, CIF 19017763, cu sediul social: loc. Botoşani, Calea Naţională nr.101, sc.E, et.6, ap.22, nr. de ordine în registrul comerţului J07/501/2006
3.2.Administrator special: – Nu a fost desemnat
4.Creditorii societăţi Clau Simm SRL Botoşani: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani, cu sediul social în loc. Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.5, CIF 3372335, tel. nr.0231/607120
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Cardaş Ioan, cod de înregistrare fiscală 24757512, sediul social: loc. Botoşani, str. 1 Decembrie, nr.79, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B0225, tel. 0748/589444, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: ec. Cardaş Ioan.
6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenă Cardaş Ioan, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Clau¬Simm SRL Botoşani, conform Sentinţei nr. 324/22.04.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1597/40/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea nr. 85/2006, coroborate cu art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Clau Simm SRL Botoşani, prin Sentinţa nr. 3248/22.04.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1597/40/2010.
7.1.Debitorul SC Clau Simm SRL Botoşani are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Clau Simm SRL Botoşani, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 17/06/2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor:12.07.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor: 05..08..2010; Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor: 11.08.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc pe data de 16.07.2010, urmând ca administratorul judiciar să comunice locul, ora şi ordinea de zi.
9.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea nr. 85/2006. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar cu o valoare cuprinsă între 0,30 lei şi 5,00 lei, în funcţie de cuantumul creanţei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata