COLLAGE PROD SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 6556367
Data publicării în BPI: 28 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 27.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6860/118/2014 Tribunal Constanţa Secţia a II a Civilă Judecător sindic Mirică Melentina Nicoleta

2.Arhiva/registratura instanţei: Instanţei: Constanţa,str. Traian, nr.31, nr. de telefon 0241/551354, Programul arhivei/registraturii instanţei:Luni-Vineri 8:30-12:30

3.Debitor: SC COLLAGE PROD S.R.L, cu sediul în mun. Constanţa,Intrarea MR SOFRAN nr.3 Lot 7, Etaj 1 Ap.3 judeţul Constanţa, CUI:6556367, nr.de ordine în registrul comerţului J13/599/2002.

3.2. Administrator special:Nu este cazul

4.Creditor: Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi prin AJFP Constanţa, sediul:Constanţa, B-dul I.G.Duca nr.18.jud.Constanţa

5.Lichidator judiciar provizoriu:Neacşu Maria-Cabinet Individual de Insolvenţă, cod de identificare fiscală 20449064, sediul social:Constanţa, str. Ardealului, nr.8, bloc L31, scara D, ap.58, jud.Constanţa, nr.de înscriere în tabloul practicienilor de insolvenţă 1B1024, telefon 0241622520, e-mail [email protected], prenume reprezentant Cabinet de Insolvenţă:Neacşu Maria

6.Subscrisa Neacşu Maria-Cabinet Individual de Insolvenţă,în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC COLLAGE PROD P SRL,numit conform Ȋncheiere nr.1216 din data de 13. 10. 2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-civilă în dosarul nr.6860/118/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică

7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC.COLLAGE PROD S.R.L prin încheierea nr.1216 din data de 13.10.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II a Civilă, în dosarul nr.6860/118/2014.

7.1. Debitorul SC.COLLAGE PROD S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului SC.COLLAGE PROD S.R.L trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 27.11.2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.12.2014.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, conform art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 02.01.2014

8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar mun. Constanţa str. Ardealului, nr.8, bloc L31, scara D, ap.58, jud.Constanţa la data de 15.12.2014 ora 12:00 având ca ordine de zi :
– prezentarea situaţiei debitorului;
-desemnarea Comitetului creditorilor;
– confirmarea lichidatorului judiciar;
– alte menţiuni.

9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata