COLOR GLASS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18067461
Data emiterii: 29.03.2010
Data publicării în BPI: 31.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 7073/110/2009, Tribunalul Bacău – Secţia Comercială, Judecător – sindic Dănăilă Cornelia.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, tel. 0234/514419, programul arhivei/registraturii instanţei: 9:00 – 13:00.

3.Debitor: SC Color Glass SRL, cu sediul social în mun. Oneşti, str. Avântului, nr.11, jud. Bacău, cod de înregistrare RO 18067461, număr de ordine în Registrul Comerţului J04/1925/2005.

4.Administrator judiciar: Lichidator Instant Expert SPRL, cod de înregistrare fiscală: 20569524, sediul social: str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. Bacău, tel./fax 0234/581515, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Guţu Romel.

5.Subscrisa Lichidator Instant Expert SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Color Glass SRL, conform sentinţei civile nr.365 din data de 15.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială, în dosarul nr.7073/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

6.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Color Glass SRL, prin Sentinţa Civilă nr.365/15.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr.7073/110/2009.

6.1.Debitorul SC Color Glass SRL are obligaţia ca în termen de zece (10) zile de la deschiderea procedurii, să pună la dispoziţia administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, sub sancţiunea prevăzută de art.44 din acelaşi act normativ.

6.2.Creditorii debitorului SC Color Glass SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei deţinute împotriva debitorului până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa respectivă.

6.2.2.Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe este 11.06.2010. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor este 09.07.2010. Termenul fixat pentru continuarea procedurii este 06.09.2010, ora 09:00, CF4.

7.Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar la adresa din mun. Bacău, str. Trandafirilor nr.1, bl. 1, sc. D, ap. 1-2, jud. Bacău, la data de 14.06.2010, ora 14:00, iar ordinea de zi va cuprinde alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, desemnarea şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar, probleme diverse.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 RON şi de un timbru judiciar de 0,3 RON.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata