COM-BETON SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 5551582
Data publicării în BPI: 25 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 19.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8380/99/2014 pe rolul Tribunalului Iaşi – Secţia a II-a Civilă – Faliment

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Iaşi, Secţia a II a Civilă – Faliment, Adresa: Judeţ Iaşi, Oraş Iaşi, str. Elena Doamna nr.1A, Fax: 0332 435 501

3.1. Debitor: SC COM BETON SA sediul social: Iaşi, Bd. Chimiei nr. 14, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/189/1994, cod unic de înregistrare 5551582

3.2. Administrator special: urmează a fi desemnat.

4.Creditori: Lista de creditori conform listei depusă de debitor potrivit art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014

5.Administrator judiciar: Consorţiul format din: EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul în Iaşi, str. Zorilor nr. 11, Jud. Iaşi Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR: 0022, Tel/fax 0232 220 777, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Eduard Pascal şi KPMG Restructuring SPRL, Bucureşti, DN1, Șos. Bucureşti – Ploieşti, nr. 69-71, sector 1, Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR: 0499, Tel/fax +40 372 377 700, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Speranta Munteanu.

6. Consorţiul format din: EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul în Iaşi, str. Zorilor nr.11, Jud. Iaşi si KPMG Restructuring SPRL cu sediul în Bucureşti, Sos. Bucureşti – Ploieşti nr. 69-71, sector 1, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC COM – BETON SA, conform Încheierii de şedinţă nr. 485/05.11.2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II a Civilă – Faliment în Dosar nr. 8380/99/2014, în temeiul art. 99 si art. 100, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 67 din acelaşi act normativ notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC COM – BETON SA, prin Încheierea de şedinţă nr. 485/05.11.2014 pronunţată de către Tribunalul Iaşi, Secţia a II a Civilă – Faliment în Dosar nr. 8380/99/2014;

7.1. Debitorul SC COM – BETON SA a depus odată cu cererea de deschidere a procedurii insolvenţei documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC COM-BETON SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.12.2014
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 07.01.2015
Termenul de definitivare a Tabelului de creanţe a fost stabilit de judecătorul sindic pentru data de 04.03.2015
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la Tabelul preliminar urmează a fi stabilit de judecătorul sindic ulterior publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a Tabelului preliminar al creanţelor siformularea contestaţiilor.

8. Adunarea creditorilor:

Prima Adunare a creditorilor va avea loc potrivit hotărârii judecătorului sindic în data de 23.01.2015. Sedinţa Adunării Creditorilor va avea loc la, la data de 23.01.2015 ora 10:00 la sediul COM BETON SA din Bd. Chimiei nr. 14, având ca ordine de zi:
• prezentarea situaţiei debitorului si a rapoartelor întocmite în procedură;
• desemnarea Comitetului creditorilor şi a Preşedintelui acestuia;
• confirmarea Administratorului judiciar provizoriu;
• stabilirea onorariului Administratorului judiciar.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, băncilor unde debitoarea are deschise conturi.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi elaborate în dublu exemplar. Unul va fi depus la dosar sau transmis prin poştă pe adresa instanţei, iar celălalt va fi comunicat în mod direct administratorului judiciar, prin poştă la adresele mai sus menţionate.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei si de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale potrivit art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata