COMBUSTIBILUL-BRADUL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 7921789
Data emiterii: 12.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 1768/40/2010, Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Judecător – sindic Axinte Lăcrămioara.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, Botoşani, jud. Botoşani, programul registraturii 9-13.
3.Debitor: SC Combustibilul Bradu SRL, cu sediul social în oraş Bucecea, str. Mihai Eminescu, nr.849, jud. Botoşani, cod fiscal 7921789, nr. de ordine în registrul comerţului J07/585/1995.
4.Creditori: DGFPJ Botoşani; Consiliul Local Bucecea.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Glonţ Dan, cod fiscal 20373870, sediul în mun. Botoşani, str. Octav Băncilă, nr.4, sc.C, ap.5, jud. Botoşani, nr. matricol 1B 0229, tel. 0745125559.
6.Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvenţă Glonţ Dan, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Combustibilul Bradu SRL, conform Încheierii nr.91 din data de 23.03.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, în dosarul 1768/40/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6) şi art.35 din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului, prin Încheierea nr.91 din data de 23.03.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, în dosarul 1768/40/2010.
7.1.Creditorii debitorului SC Combustibilul Bradu SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18.05.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.1.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 08.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 15.07.2010.
8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul DGFPJ. Botoşani, Biroul procedura insolvenţei şi lichidări-camera 207, situat în mun. Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.5, jud. Botoşani, în data de 21.06.2010, ora 11, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; stabilirea onorariului administratorului judiciar, declararea intenţiei debitorului de a prezenta un plan de reorganizare.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
9.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata