COMPAN STEEL COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17429237
Data emiterii: 20.05.2010
Data publicării în BPI: 25.05.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 1021/99/2010 (69/2010); Tribunalul Iasi-Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ
2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr.20A, judeţul Iaşi, număr de telefon/fax 0232/215160;
3.Debitor: SC Compan Steel Com SRL, CIF 17429237, Harlau, str.Logofat Tautu nr.46, judeţul Iasi, număr de ordine actual în registrul comerţului J22/3014/2006
4.Creditori: Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana Botosani
5.Administrator judiciar: Huian Radu Cabinet Individual de Insolvenţă Iaşi; C.I.F. 19877709; sediu: Iaşi, Bdul T. Vladimirescu nr.93, bl. 93, sc.A, parter; tel/fax: 0332/447344; e-mail: office@avhuian.com, pagina de web: www.avhuian.com; nume şi prenume reprezentant administrator judiciar av. Huian Radu;
6.Subscrisa: Huian Radu Cabinet Individual de Insolvenţă Iaşi, în calitate de administrator judiciar al SC Compan Steel Com SRL, conform sentinţei comerciala 499/S/06.05.2010 pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, în dosarul 1021/99/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Compan Steel Com SRL, prin sentinţa comerciala 499/S/06.05.2010 pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, în dosarul 1021/99/2010.
7.1.Debitorul SC Compan Steel Com SRL are obligaţia ca pana la data de 16.05.2010 să depună la dosarul cauzei şi sa predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 7.2.Creditorii debitorului SC Compan Steel Com SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 06.07.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.08.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar: 30.08.2010
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor: 09.09.2010.
8.    Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 17.09.2010 ora 11.00 la sediul Tribunalului Iasi – judecator sindic, Iasi, str. N.Gane.nr.20A, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, al presedintelui acestuia şi stabilirea remuneratiei administratorului judiciar.
9.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi pentru efectuarea menţiunii.
10.În temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006 administratorul judiciar convoaca Adunarea Generala a Asociatilor SC Compan Steel Com SRL în vederea desemnarii administratorului special, la data de 25.05.2010, ora 15.00, la sediul administratorului judiciar: Iasi, Bdul T. Vladimirescu nr.93, bl. 93, sc.A, parter.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata