COMSTAR INTERNATIONAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 13479836
Data emiterii: 07.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

Date privind dosarul: număr dosar 1940/89/2009, Tribunal Vaslui, Secţia Civila, Judecător sindic: Vasile Agafiţei; Arhiva/registratura instanţei: adresa pe str. Ştefan cel Mare, nr. 54, mun. Vaslui, jud. Vaslui, număr de telefon 0235311032, programul arhivei/registraturii instanţei: 900-1300.
Debitor: SC Comstar International SRL Vaslui, CIF 13479836, sediul social în mun. Vaslui, str. Nicolae Bălcescu, nr. 4, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului J37/231/2000.
Creditor:
Administrator judiciar Estconsult I.P.UR.L. Huşi, CIF RO 20657197, sediul social în mun. Huşi, jud. Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 32, nr. de înregistrare UNPIR RSP 0155, tel: 0729850575, e-mail: estconsult@yahoo.com.
Subscrisa Estconsult I.P.U.R.L. Huşi în calitate de administrator judiciar, al debitorului SC Comstar International SRL Vaslui reprezentat legal prin ing. Iacob Liviu, conform sentinţei civile nr. 138/F/16 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civila, în dosarul 1940/89/2009, în temeiul art. 32 alin. (2), art. 34 şi art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei notifică: intrarea debitorului în procedura generală de insolvenţă având în vedere că: sunt îndeplinite cerinţele art.1 alin. 2 lit. e din Legea nr. 85/2006, şi a fost aprobată cererea creditorului A.F.P. Vaslui, pentru o creanţă de 6.872.471 lei;
Creditorii debitorului SC Comstar International SRL Vaslui, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 15 mai 2010.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14 iunie 2010.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 15 iulie 2010.
Se convoacă prima Adunare a creditorilor în data de 20 iunie 2010, ora 1200, la sediul administratorului judiciar, din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar; 2. desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia.
Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei” cu respectarea dispoziţiilor art. 64 şi art. 65 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 3 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata