CONFECTII METAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în procedura simplificată

CUI: 16454739
Data emiterii: 23.04.2010
Data publicării în BPI: 29.04.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 8465/99/2009, ( f.v. 576/2009), anul 2009, Tribunal Iaşi, Secţia Comercial – Falimente, Judecător sindic: Grădinaru Brânduşa Daniela.
2.    Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Nicolae Gane nr. 20 A, număr de telefon/fax 0232215160, programul arhivei/registraturii instanţei: 9-15.
Debitor: SC Confecţii Metal SRL, CIF 16454739; cu sediul social în Iaşi, B-dul Poitiers nr. 71, Cămin 6, et.4, camera 103; număr de ordine în registrul comerţului J22/1054/2004.
3.    Creditori: DGFP Iaşi – AFP Iaşi.
4.    Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitru Maria, CIF 19720681, cu sediul social în Iaşi, şos. Muntenimii, nr. 4, bl.591, sc.A, et.7, ap.27, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2922, tel 0723.27.37.36, e-mail dumitrumaria@yahoo.com, reprezentant prin av. Dumitru Maria.
5.    Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitru Maria, prin av. Maria Dumitru, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Confecţii Metal SRL, conform sentinţei comerciale nr. 383/S din data de 13/04/2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul 8465/99/2009, în temeiul art.109, a art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.    Deschiderea procedurii falimentului în procedura simplificată împotriva debitorului SC Confecţii Metal SRL prin sentinţa comercială nr. nr. 383/S din data de 13/04/2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul 8465/99/2009 având în vedere că debitorul nu a contestat ca s-ar afla în stare de insolvenţă şi ca se încadrează în situaţia prevăzuta de art.1 alin 2 lit.e dn Legea 85/2006.
7.1. Debitorul SC Confecţii Metal SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Confecţii Metal SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 7 iunie 2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor:14 iunie 2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar: 18 iunie 2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor: 29 iunie 2010, ora 11. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 30 iunie 2010.
7.    Constatarea dizolvării SC Construcţii Metal SRL.
8.    Ridicarea dreptului de administrare al debitorului SC Construcţii Metal SRL.
9.    Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Iaşi, str. N. Gane 20A, la data de 21 iunie 2010, ora 10, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului;desemnarea Comitetului creditorilor şi alegerea preşedintelui acestuia;desemnarea/ confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia; alte aspecte necesare derulării procedurii.
10.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata