CONFORM DESIGN SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului

CUI: 15293146
Data emiterii: 29.04.2010
Data publicării în BPI: 10.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 6924/110/2008, Tribunal Bacău Secţia Comerciala şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Stefanescu Dana.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău Număr de telefon 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30.
3.1.Debitor: SC Conform Design SRL, Cod de identificare fiscală RO15293146, nr.de înregistrare în registrul comerţului J4/277/2003, sediul social str. 1Mai, nr.56, loc. Bacău.
3.2.Administrator special: Herghelegiu Florin cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor în legătura cu prezenta procedura în Bacău, str. 1 Mai, nr.56.
4.Creditori şi orice persoană interesată.
5.Lichidator judiciar: Sierra Quadrant S.P.R.L., Cod de identificare fiscală 13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr.11A, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, Tel./fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail office.sprl@sierraquadrant.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Dragomir Florin.
6.Subscrisa: Sierra Quadrant S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Conform Design SRL, conform Sentinţei civile nr.256/19.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6924/110/2008, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva debitorului SC Conform Design SRL prin Sentinţa civilă nr.256/19.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 6924/110/2008.
7.1. Debitorul SC Conform Design SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Conform Design SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 23.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 6924/110/2008: 7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii de faliment asupra averii debitorului este 27.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 23.04.2010: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar de creanţe este 10.06.2010. Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii împotriva tabelului suplimentar de creanţe este 14.06.2010. Termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv consolidat de creanţe este 24.06.2010.
8. Se notifică: faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.11A, la data de 14.06.2010, ora 14.00 cu următoarea ordine de zi: confirmarea lichidatorului Sierra Quadrant SRL şi a onorariului stabilit în cadrul primei adunări a creditorilor din data de 15.04.2010; prezentarea situaţiei debitoarei Conform Design SRL.
9.Comitetul creditorilor: SC Feroplast Ind. SRL, SC Land Net SRL, SC Vamina Com SRL
10. Deschiderea procedurii generale a falimentului se notifică: Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău
Informaţii suplimentare:
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 2.Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata