CONFORT DÂMBOVIŢA SA – notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei

CUI: 908456
Data publicării în BPI: 10 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.11.2014

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4337/120 Anul 2014 Tribunal Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Calea Bucuresti, nr. 3, jud. Dâmboviţa, cod postal 130141; Număr de telefon 0245612344 (centrala), programul arhivei/registraturii instanţei zilnic 8.30 – 12.30.

3.1. Debitor: Confort Dâmboviţa SA, cu sediul social în com. Aninoasa, sat Aninoasa, Aleea Mânăstirii Dealu, nr. 1A, jud. Dâmboviţa, înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa sub nr. J15/409/1991, cod de identificare fiscală 908456.

3.2. Administrator special: nedesemnat

4. Creditor: Prestige DC Style

5. Administrator judiciar: Carpaţi Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 32794082, sediul social în municipiul Ploiesti, str. Sg. Erou Mateescu Gheorghe, nr. 18, bl. 10, sc. D, ap. 149, jud. Prahova, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0729/2014, Tel/Fax 0244/702.777, 0722519259, e-mail carpaticonsulting@yahoo.ro. reprezentant legal Toti Elena;

6. Subscrisa: Carpaţi Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Confort Dâmboviţa SA, conform Încheierii din data de 09.10.2014 pronunţată de Tribunal Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4337/120/2014, în temeiul art. 42, 99 şi 100 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei.

7.1. Debitorul Confort Dâmboviţa SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului Confort Dâmboviţa SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în următoarele condiţii:

7.2.1. Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii: 10 zile de la notificare. Termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

7.2.2. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 20.11.2014. În temeiul art. 114, alin. 1 din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.3. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în insolvenţă: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 04.12.2014; Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 18.12.2014.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la data de 09.12.2014, ora 13.00 în sediul Tribunalului Dâmboviţa str. Calea Bucuresti, nr. 3, jud. Dâmboviţa, având ca ordine de zi:

a) prezentarea situaţiei debitorului ce urmează a fi publicată într-un raport ce va fi publicat în BPI cu cel puţin 10 zile anterior convocării adunării creditorilor;
b) desemnarea comitetului creditorilor;
c) confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar si stabilirea remuneraţiei acestuia;

9. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru efectuarea menţiunii.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 din Legea 85/2014.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă, fax sau email.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata