CREANTIMOB SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 14812709
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

Termen: 28.04.2010.

1.Date privind dosarul: nr. dosar 1323/103/2009; Tribunal Neamţ Secţia Comercială. Judecător – sindic Maria Atudosiei.

2.Arhiva instanţei P. Neamţ, Bd. Republicii, nr.16. tel. 212294, programul arhivei instanţei 900 – 1200.

3.1.Debitor: SC Creantimob SRL, com. Bicazu Ardelean Centru, CIF 14812709, sediul social com. Bicazu Ardelean Centru, jud. Neamţ. nr. de ordine în registrul comerţului J27/394/2002.

3.2.Administrator special: nu este desemnat.

4.Creditor: Listă anexă.

5.Lichidator judiciar: Fiscal Expert Business SPRL, CIF 20750430; sediul social Piatra Neamţ, Piaţa Ştefan cel Mare, nr.18E, et.1. nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0036. tel./fax: 236380. e¬mail: fiscalexpertbusiness@yahoo.com. nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ouatu Gheorghe.

6.Subscrisa Fiscal Expert Business SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Creantimob SRL, conform Sentinţei comerciale nr.69/F/27.01.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 1323/103/2009, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment.

7.1.Debitorul SC Creantimob SRL are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Creantimob SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la 22.02.2010. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 05.03.2010.
În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al creanţelor este 01.04.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 16.04.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva creanţelor născute în cursul procedurii este 28.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 27.05.2010.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei, şi de un timbru judiciar de 5 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Creditori:

1 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ Piatra Neamţ, Bd. Traian, nr.19 bis, jud. Neamţ
2 B.R.D. – Groupe Societe Generale SA – Suc. Piatra Neamţ Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr.13, jud. Neamţ
3 SC Piritex SA Ploieşti, Şos. Ploieşti – Târgovişte, km. 8, zona est, trup II, jud. Prahova
4 Free Star SRL Bucureşti, Preciziei Business Center, Bd. Preciziei, nr.1, et.4, sector 6.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata