CRIST AGRO TRADE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18416170
Data emiterii: 24.03.2010
Data publicării în BPI: 24.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 224/40/2010, Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal Judecător sindic: Pruteanu Lică.

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Botoşani, str. Maxim Gorki nr.8, judeţul Botoşani.

Număr de telefon: 0231/511739/203, programul arhivei/registraturii instanţei: orele 09.00-13.00.

3.Debitor: SC Crist Agro Trade SRL Botoşani, număr de ordine în registrul comerţului: J07/102/2006, C.U.I.: 18416170, sediul social: sat Cătămărăşti-Deal, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani.

Administrator judiciar: C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 10314, C.I.F.: 21670780, atribut fiscal: RO, sediul social: Botoşani, str. Griviţa nr.1, bl. 14 A, sc.A, et. 1, ap. 1, judeţul Botoşani, tel/fax: 0231/531373, e-mail: l.dascalu@yahoo.com.

Subscrisul: C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Crist Agro Trade SRL Botoşani, conform sentinţei nr.26 din 28.01.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr.224/40/2010 în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Crist Agro Trade SRL Botoşani, prin sentinţa nr.26 din 28.01.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr.224/40/2010.

6.1. Debitorul SC Crist Agro Trade SRL Botoşani are obligaţia ca în termen de 10 (zece) zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC Crist Agro Trade SRL Botoşani trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 11martie 2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.03.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 01aprilie 2010.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 15 aprilie 2010. Adunarea creditorilor va avea loc la data de 30.03.2010 ora 14:30 la sediul administratorului judiciar din Botoşani, str. Griviţa nr.1, bl. 14 A, sc.A, et. 1, ap. 1, judeţul Botoşani, având ca ordine de zi:

– confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr.26 din 28.01.2010; – negocierea şi aprobarea onorariului administratorului judiciar;
– desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului creditorilor;
– prezentarea situaţiei patrimoniale a debitorului şi a raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă;
– supunerea la vot a propunerii de intrare în faliment în procedură generală;
– desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia;
– aprobarea angajării personalului de specialitate;
– aprobarea metodei de vânzare a bunurilor.
– prezentarea şi aprobarea cheltuielilor de procedură efectuate de administratorul judiciar de la deschiderea procedurii.

Creditorii vor fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată, iar creditorii bugetari, precum şi ceilalţi creditori persoane juridice vor fi reprezentaţi în cadrul adunării prin delegaţi cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

Creditorii îşi pot exprima votul şi prin corespondenţă, scrisoarea prin care îşi exprimă votul fiind semnată de creditor, iar semnătura legalizată de notarul public sau certificată şi atestată de către un avocat sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Botoşani.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei pentru creanţe de până la 100 lei; 1,50 lei pentru creanţe între 100 şi 1.000 lei; 3 lei pentru creanţe între 1.000 şi 10.000 lei şi timbru de 5 lei pentru creanţe de peste 10.000 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata